Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bekiryazici E., "Burhân dan Keşf e Yöneliş Ya Da Sühreverdi de Bilginin Kaynağı Problemi", Ekev, cilt.38, ss.103-114, 2009
Bekiryazici E., "Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.203-219, 2008
Bekiryazici E., "İşrâk Felsefesinin Oluşumunda İbn Sînâ nın Etkisi Ş Sühreverdî Örneğinde", Ekev, cilt.36, ss.147-162, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bekiryazici E., "Confronting Islamic Thought with the Jewish and Christian Thoughts: The Example of Andalusia", Religion in the Modern World: Islam and Christianity, Ostroh, UKRAYNA,
Bekiryazici E., "İslam Felsefi Düşüncesinin Endülüs’te Birlikte Yaşama Katkısı", 3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Sevilla, ISPANYA,
Bekiryazici E., "İslam Felsefi Düşüncesinin Endülüste Birlikte Yaşama Katkısı", Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü, Sevilla, ISPANYA, , pp.311-322
Bekiryazici E., Dağ M., "Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Ahlakî Değerlerin Önemi", TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE,
Bekiryazici E., "Hermetizm in Ş Sühreverdî nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak Harran 28 30 Nisan 2006 Şanlıurfa", I. Uluslar arası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, , , vol.2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bekiryazici E., Karaman H., "İşraki ve İbrani Düşünce", İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Ed., Grafiker, Ankara, ss.499534-499534, 2017
Karaman H., Cengiz Y., Akyol A., Bekiryazici E., "Felsefi Ekollerin Teşekkülü", İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Ed., Grafiker, Ankara, ss.93-108, 2017
Bekiryazici E., Sami Ü., "Hikmetü l İşrak", Çeviri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2015
Bekiryazici E., "İŞRAKİLİK VE SÜHREVERDİ’NİN İŞRAK FELSEFESİNİN KAYNAKLARI", DOĞU DAN BATI YADÜŞÜNCENİN SERÜVENİENDÜLÜS VE FELSEFENİN İŞRAKÎLİ LEŞMESİ Ğİ, Bayram Ali Çetinkaya, Ed., İnsan Yayınları, İstanbul, ss.935-974, 2015
Bekiryazici E., "Doğu ve Aydınlanma Felsefesi", İslam Felsefesi Tarihi II, Bayram Ali Çetinkaya, Ed., Grafiker, ss.155-186, 2012
Bekiryazici E., "İslam Düşüncesinde Felsefi Ekoller", İslam Felsefesi Tarihi I, Bayram Ali Çatinkaya, Ed., Grafiker, Ankara, ss.77-98, 2012
Aydin İ.H., Bekiryazici E., "İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi", Yenda, İstanbul, 2011
Bekiryazici E., "İslam Düşüncesi Ekolleri (İhvan-ı Safa-İşrakilik)", 1 BEKİRYAZICI Eyüp İslam Düşüncesi Ekolleri İhvan ı Safa İşrakilik İslam Düşüncesi Tarihi içinde ss 1 38 Erzurum 2012 2 BEKİRYAZICI Eyüp Endülüs te İslam Düşüncesi İslam Düşüncesi Tarihi içinde ss 1 22 Erzurum 2012, Bekiryazıcı Eyup, Çetinkaya Bayram Ali, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011
Bekiryazici E., "Devvâni Felsefesinin Ontolojik Temelleri", Araştırma, Ankara, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi