Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cervin M., Geller D., Seçer İ., Martnez G., Agustn E., Barbara, B., "The Centrality of Doubting and Checking in the Network Structure of Obsessive-Compulsive Symptom Dimensions in Youth", Journal Of The American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry, vol.58, pp.1150-1165, 2019 (Link)
Seçer İ., "THE ADAPTATION OF SCHOOL REFUSAL ASSESSMENT SCALEINTO TURKISH RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES", PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS, vol.30, pp.1197-1202, 2014 (Link)
Seçer İ., "Analysis of the Relations between Obsessive Compulsive Symptoms and Anxiety Sensitivity in Adolescents with Structural Equation Modeling", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.369-382, 2014 (Link)
Seçer İ., "Adapting the Child Version of Obsessive Compulsive Inventory into Turkish The Study of Reliability and Validity", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.355-367, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Seçer İ., Gülbahçe A., Ulaş S., "An investigation into the effects of anxiety sensitivity in adolescents on childhood depression andanxiety disorder", Educational Research and Reviews, vol.14, pp.293-299, 2019
Samanci O., Ocakci E., Seçer İ., "Çocuklar için Sosyal Katılım Ölçeğinin Geliştirilerek Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi", International Educational Studies, vol.11, pp.92-98, 2018
Koçak L., Seçer İ., "Investigation of the Relationship between School Burnout, Depression and Anxiety among High School Students", Çukurova üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, vol.47, pp.601-622, 2018 (Link)
Ay İ., Seçer İ., Şimşek K., "Adapting Depression and Anxiety Questionnaire for Children into Turkish: Reliability and Validity Studies", International Education Studies, vol.10, pp.185-185, 2017 (Link)
Seçer İ., "ANALYSIS OF SCHOOL BURNOUT AND ACADEMIC MOTIVATION THROUGH STRUCTURAL EQUATION MODELING", Journal of Research in Education and Teaching, cilt.4, ss.424-433, 2015 (Link)
Ayik A., Seçer İ., "Öğretme Motivasyonu Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Current Research in Education, vol.1, pp.33-45, 2015
Seçer İ., Veyis F., Gökçen R.A., "Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture TheStudy of Reliability and Validity", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.14, ss.216-229, 2015
Seçer İ., "Üniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği ile Psikolojik Uyumsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.81-99, 2015
Seçer İ., "Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.81-100, 2015
Seçer İ., Ay İ., Ozan C., Yılmaz B.Y., "Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki araştırma eğilimleri: Bir içerik analizi", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, ss.49-60, 2014
Seçer İ., Ozan C., Yılmaz B.Y., Ay İ., "Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki araştırma ağilimleri Bir içerik analizi", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, ss.49-60, 2014
Seçer İ., Alver B., Dilekmen M., Akbaba S., Çiftçi M., Ay İ., "The Examination of the Burnout Levels of Psychological Counselors According to Perceptions of School Environment", International Online Journal Of Educational Science, vol.5, pp.72-81, 2013
Seçer İ., Gülbahçe A., "Mesleki Grup Rehberlik Etkinliğinin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerine Etkisi", TURJE-Turkish Journal of Education, cilt.2, ss.29-38, 2013 (Link)
Seçer İ., Halmatov S. , Veyis F., Ateş B. , "Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, no.., pp.13-24, 2013 (Link)
Seçer İ., Gençdoğan B., Halmatov S., "DUYGUSAL TEPKİSELLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI", Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü DSergisi, cilt.3, ss.77-89, 2013 (Link)
Seçer İ., Ay İ., Çiftçi M., İlbay A.B., "Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki Öğrencilerin Benlik Saygılarınınİncelenmesi", Sakarya University Journal Of Education, cilt.2, ss.61-73, 2012
Seçer İ., Gençdoğan B., "Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Turje- Turkish Journal Of Education, cilt.1, ss.1-13, 2012
Ada Ş., Dilekmen M., Alver B., Seçer İ., "İlk ve Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kuram ve Uyugulamada Eğitim Yönetimi, cilt.16, ss.153-166, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ulaş S., Seçer İ., "OKUL TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ", VIth International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE,
Seçer İ., Ulaş S., "Çocuk İstismarını Belirleme Ölçeği Geliştirilerek Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi", Uluslararası V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Ulaş S., Seçer İ., "Akademik Stres Ve Akademik Güdülenme Arasında Okul Tükenmişliğinin Aracı Rolünün İncelenmesi", Uluslararası V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Ulaş S., Seçer İ., "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİ AZALTMAYA YÖNELİK OLARAK GELİŞTİRİLEN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ TEMELLİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMASININ ETKİLİLİĞİNİN KARMA YÖNTEM İLE İNCELENMESİ", VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, TÜRKIYE,
Ulaş S., Seçer İ., "Okul Tükenmişliği: Ortaokul Öğrencilei İle Fenomenolojik Bir Çalışma", 20. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, ,
Ulaş S., Seçer İ., "Okul Tükenmişliği: Ortaokul Öğrencileri ile Fenomenolojik Bir Çalışma", 20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, ,
Özgen H., Seçer İ., "Öğretmen ve Okul İdarecilerinin Çocuk İstismarı ile İlgili Farkındalık DüzeylerininBelirlenmesi: Bir Olgubilim Çalışması", 27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ,
Ulaş S., Seçer İ., "Psikolojik Uyumsuzluk ve Okul Tükenmişliği Arasında Akademik Öz Yeterliğin Aracılık Rolünün İncelenmesi", 5. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, ,
Furkan K., Seçer İ., "Ergenlerin Akran Zorbalığıyla Başa Çıkma Stratejileri ile Bilişsel Çarpıtmalar ve Öz Düzenleme Becerileri Arasındakiİlişkinin İncelenme", Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ,
Özgen H., Seçer İ., "Üniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği ile Psikolojik Yardım İhtiyacıArasındaki İlişkinin İncelenmesi", 27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, , , pp.695-779
Seçer İ., Ulaş S., "Psikolojik Uyumsuzluk ve Okul Tükenmişliği Arasında Akademik Öz Yeterliğin Aracılık Rolünün İncelenmesi", Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ,
Merve Z., Seçer İ., Kaşikci F., "Penn State Endişe Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması", Penn State Endişe Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması, ,
Ulaş S., Seçer İ., "The Mediating Role Of Academic Self-Efficacy In The Relation Between Psychological Dissonance AndSchool Burnout: A Mixed Methods Research", 20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, SAMSUN, TÜRKIYE,
Ocakci E., Samanci O., Seçer İ., "Aday Öğretmenlerin Algılarına Göre Öz-yeterlik Düzeyleri", 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TÜRKIYE,
Ocakci E., Samanci O., Seçer İ., "Aday Öğretmenlerin Algılarına GöreÖz-yeterlik Düzeyleri", ICES-UEBK 2017, ,
Seçer İ., "An Investigation intothe Effects of Anxiety Sensitivity, Anxiety Disorder and Childhood Depression", International Conference on Education Educational Psychology (ICEEPSY), ,
Ocakci E., Samanci O., Seçer İ., "Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öz-Yeterlik Düzeyleri", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Zaferoğlu M., Kaşikci F., Seçer İ., "ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLEAKADEMİK ERTELEME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES İ", 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
Seçer İ., "Ergenlerde Obsesif KompulsifBelirtiler İle Depresyon Ve AnksiyeteDuyarlılığı Arasındaki İlişkilerinYapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi", ICES/UEBK-2017, ,
Karabacak A., Seçer İ., Dilekmen M., "Anksiyete Duyarlılığı Ve Öznel İyiOluş Arasındaki İlişkide DuygusalTepkiselliğin Aracı Rolü", ICES/UEBK-2017, ,
Kaçira E.N., Seçer İ., "OKUL TÜKENMİŞ LİĞİ İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
Seçer İ., "DUYGUSAL TEPKİSELLİK ÖLÇEĞİ ERGEN FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", 1. ULUSLARARASI EVLİLİK, ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI KONGRESİ, İZMİR, ,
Seçer İ., "Analysis of School Burnout and Academic Motivation through Structural Equation Modeling", 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION (BARCELONA’2016), ,
Seçer İ., Derelioğlu K.M., "The Effect of Group Counseling Program on 9th Grade Students Assertiveness Levels", 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION (BARCELONA’2016), ,
Seçer İ., "ANKSİYETE DUYARLILIĞI İLE OKUL REDDİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", 1. ULUSLARARASI EVLİLİK, ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI KONGRESİ, İZMİR, ,
Seçer İ., Kaşikci F., "Okul tükenmişliği ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli incelenmesi", INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016, ,
Seçer İ., "Adapting Depression and Anxiety Questionnaire for Children into Turkish Reliability and Validity Studies", ICNPBP 2016 : 18th International Conference on Neuroscience, Psychiatry and Biological Psychiatry, ,
Seçer İ., "An Investigation into the Effects of Anxiety Sensitivity in Adolescents on Anxiety Disorder and Childhood Depression", ICCSP 2016 : 18th International Conference on Cognitive Science and Psychology, amsterdam, HOLLANDA,
Seçer İ., Taştan S., "The Effect of Group Counseling on the Victimhood Perceptions of Adolescent Who Are the Subject of Peer Victimization and on Their Coping Strategies", ICEPMIT 2015 : 17th International Conference on Education, Pedagogy, Management, Innovation and Technology, BARCELONA, ISPANYA,
Seçer İ., Kerim Ş., "ÇOCUKLAR İÇİN ANKSİYETE VE DEPRESYON ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", II nd International Eurasian EducationalResearch Congress, ANKARA, ,
Seçer İ., Dilekmen M., Ay İ., "Okul Tükenmişliği İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi", XIII. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, MERSİN, TÜRKIYE,
Seçer İ., "Analysis of the Relations between Obsessive Compulsive Symptoms and Anxiety Sensitivity in Adolescents Structural Equation Modeling", ICBPCS 2015 : 17th International Conference on Behavioral, Psychological and Cognitive Sciences, PARİS, FRANSA,
Gülbahçe A., Seçer İ., "Sihirli değnek mandala", 6. Uluslararası Sanat terapileri kongresi, ,
Seçer İ., Öztürk Y., "Okul Tükenmişliğinin Akademik Stres ve Akademik Güdülenme Arasındaki Aracı Rolünün İncelenmesi", II nd International Eurasian EducationalResearch Congress, ANKARA, TÜRKIYE,
Seçer İ., Gençdoğan B., "Grupla psikolojik danışmanın akran zorbalığına maruz kalan ergenlerin mağduriyet algılamaları üzerindeki etkisi", V. ULUSAL PDR UYGULAMA KONGRESİ, TÜRKIYE,
Seçer İ., Gençdoğan B., "Ergen Akran İlişkileri Ölçeği Zorba ve Kurban Formunun Türkçeye Uyarlanması Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", International Counseling And Education Conference 2013 "icec 2013", istanbul, TÜRKIYE,
Seçer İ., "Okul Ret Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", I. International Eurasian EducationalResearch Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Seçer İ., "ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Seçer İ., Gençdoğan B., "REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ALANINDA YAPILAN TEZLERDEKİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ BİR İÇERİK ANALİZİ", İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Seçer İ., "Üniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği ile Psikolojik Uyumsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yapısal Eşitlik Modeli", İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, istanbul, TÜRKIYE,
Seçer İ., "Duygusal Tepkisellik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE,
Alver B., Dilekmen M., Seçer İ., Çiftçi M., "Grup Rehberliği Etkinliğinin Sınav Kaygısına Etkisi", 10. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKIYE,
Dilekmen M., Ada Ş., Alver B., Seçer İ., "İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinde Benlik Saygısını Geliştirme Eğitiminin Öz Kavramları Üzerindeki Etkisi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Seçer İ., "",
Ulaş S., Seçer İ., "EĞİTİM ve PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME", Çeviri, ANI YAYINCILIK, 2019
Seçer İ., "PSİKOLOJİK TEST GELİŞTİRME VE UYARLAMA SÜRECİ SPSS VE LISREL UYGULAMALARI", ANI YAYINCILIK, ANKARA, 2018
Seçer İ., "PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ", in: PSİKOLOJİYE GİRİŞ, ŞERİFE IŞIK, Eds., PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA, pp.27-46, 2018
Seçer İ., "PSİKOLOJİNİN DOĞASI", in: PSİKOLOJİYE GİRİŞ, ŞERİFE IŞIK, Eds., PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA, pp.3-23, 2018
Seçer İ., "FİZİKSEL GELİŞİM", in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ASIM ARI, Eds., EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA, pp.55-85, 2017
Seçer İ., "SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma", ANI YAYINCILIK, ANKARA, 2017
Seçer İ., "PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK", TRAVMA, BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2016
Seçer İ., Okumuş K., "GELİŞİMSEL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA", İlk ve ortaöğretim kurumlarında rehberlik ve danışmanlık, ARI ASIM, Ed., EĞİTİM YAYNINEVİ, 2016
Seçer İ., "BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ", REHBERLİK, MÜCAHİT DİLEKMEN , Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2016
Seçer İ., "TRAVMA OLAYLARINDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ", TRAVMA, MÜCAHİT DİLEKMEN , Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2016
Seçer İ., "ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK", REHBERLİK, MÜCAHİT DİLEKMEN , Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2016
Seçer İ., "TRAVMA OLAYLARININ TÜR VE ÖZELLİKLERİ", TRAVMA, BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAK. YAYINLARI, ERZURUM, 2016
Seçer İ., "ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER", EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, BAŞARTAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2015
Seçer İ., "ÖĞRENCİYİ TANIMA", EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2015
Seçer İ., "PSİKOLOJİK TESTLER", REHBERLİK, DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2014
Seçer İ., "KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNİEĞİTİM ORTAMINA YERLEŞMESÜRECİ", KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2014
Seçer İ., "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİALAN ÇOCUĞUN GELİŞİMÖZELLİKLERİ", KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2014
Seçer İ., "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEBELİRLENEN ETKİNLİĞİUYGULAMA – I", KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZUTUM, 2014
Seçer İ., "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEBELİRLENEN ETKİNLİĞİUYGULAMA – II", KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2014
Seçer İ., "OKULLARDA REHBERLİKSERVİSİNİN ÖRGÜTLENMESİ", REHBERLİK, DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2014
Seçer İ., "REHBERLİK VE PSİKOLOJİKDANIŞMADA ETİK", REHBERLİK, DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ERZURUM, 2014
Seçer İ., "SPSS VE LISREL İLE PRATİK VERİ ANALİZİ", ANI YAYINCILIK, ANKARA, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi