Hattat Sami Efendi ve Hat Sanatındaki Yeri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: MAHMUT SAMİ KANBAŞ

Supervisor: Yunus Berkli

Abstract:

Bu çalışmada, yaşadığı devirde hat çeşitlerinin tamamını mükemmel bir şekilde yazabilecek kâbiliyete erişen, celî sülüste Mustafa Râkım’ın; celî ta’lîkte Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin takipçisi olan, XIX. yüzyıl hattatları arasında Reîsülhattâtîn (hattatların başı) olarak nam salmış ve XX. asır hattatlarını etkilemiş bulunan Sâmi Efendi’nin hayatı, hoca ve talebeleri, eserleri ve sanatı ele alınmıştır. Çalışma sırasında kütüphâne, müze, arşiv ve husûsî koleksiyonlar taranmış, elde edilen bütün kaynak ve eserler tespit edilmiştir. Aklâm-ı sitte olarak bilinen altı çeşit yazı türünün tamamını yazabilen Sâmi Efendi’nin kıt’a, levha, kitâbe gibi her bir eseri incelenmiş ve estetik değerlendirmeye tâbî tutulmuştur. Dönemin en iyi hocalarından istifade eden Sâmi Efendi onlarca talebe yetiştirmiş; tespit edilebilen talebelerinin biyografileri yazılmış ve varsa eserleri ele alınmıştır. Hat sanatı bakımından hâlâ aşılamayan, etkisi günümüze kadar devam eden Sâmi Efendi’nin sanat hayatını bütünüyle görmek, evâil, evâsıt ve evâhir dönemlerindeki estetik farklılıkları ortaya koymak bu çalışmayla mümkün hâle gelmiştir.

Anahtar kelimeler: Sâmi Efendi, hat, hattat, celî, sülüs, nesih, ta’lîk, dîvânî, tuğra.