Nubya Çölü orta kesiminin (Kuzey Sudan) jeolojik özellikleri ve altın cevherleşmesi oluşma potansiyelinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: FAISAL ABDALLAH AHMED MOHAMED

Consultant: Ekrem Kalkan

Abstract:

Çalışma alanı, Sudan'ın kuzeyinde yer almaktadır. Başkent Hartum'a 750 km uzaklıkta olup, Ebu Hamed Bölgesi (Nil Nehri Vilayeti)'nin yaklaşık 150 km kuzeyindedir. Gabgaba arazisinin batısına, Halfa arazisinin güneyinde ve kuzeyde Atmor bölgesindeki Bayuda arazisisnin kuzeyinde yer almaktadır. Çalışmanın amaçlarına ulaşmak için araştırma kapsamında, bir mineral araştırma tekniği olarak uzaktan algılama, jeolojik ve jeokimyasal çalışmalar yürütülmüştür. Altın potansiyelini incelemek amacıyla, altın içeren litolojik birimler üzerinde jeokimyasal analizler yapılmıştır. Çalışma alanın jeolojik birimleri; mafik ultra-mafik ofiyolit, meta volkano-sedimanter grubu, syn-orojenik sokulumlar, post-orojenik magmatik kayaçlar, Kretase yaşlı kumtaşı, Tersiyer yaşlı volkanik kayaçlar ve Kuaterner yaşlı yeni oluşumlardan oluşmaktadır. Tüm bu birimler, K-G yönünde uzanan Keraf Makaslama Zonundan etkilenmektedirler. Bu çalışmada yapılan jeokimyasal analizden, bazal ultramafik tektonitlerin ağırlıklı olarak harzburgit olduğu anlaşılmaktadır. Metavolkanitler, subalkalin köken ilişkili ve olgunlaşmamış ada yayında çıkan tektonik ortam ilişkili yay ürünüdürler. Syn-orojenik granitler; I tipi kalk-alkalin metalümino volkanik yay granitleridir. Post-orojenik karmaşıklar ise, plaka içi kıtasal magmatik aktiviteyi temsil eden alkalin-peralkalin granitlerdir. Çalışma alanında altın oluşumu; kuvars damarları, kayalar değişim bölgeleri ve plaser birikintileri gibi farklı biçimlerde tespit edilmiştir.