Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Exploring Perceived Stress among Students in Turkey during the COVID-19 Pandemic

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.17, no.23, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

CREATING STRATEGIES FROM TOWS MATRIX FOR STRATEGIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF KIPAS GROUP

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.13, no.1, pp.95-110, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Akademisyenlerin kovid-19 algısı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1633-1654, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

İş uyuşmazlıklarının önlenmesi ve çözümünde örgütsel bilgelik

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.72, pp.4565-4581, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lider-üye etkileşimi ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermayenin aracı rolü: hizmet sektöründe bir araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-20, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sanal kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Erzurum ilinde bir kamu kurumu örneği

İş ve Hayat Dergisi, vol.5, no.10, pp.119-135, 2019 (Other Refereed National Journals)

Leader-Member Exchange as the Mediator of the Relationship between Perceived Organizational Support and Job Satisfaction

Journal of Global Strategic Management, vol.13, no.1, pp.45-54, 2019 (International Refereed University Journal)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Siber Aylaklık Davranışları

Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi (BESAD), vol.10, pp.39-48, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ağrı’da Atletizm: Tarihi ve Türk sporundaki yeri

International Journal of Human Sciences, vol.15, pp.554-566, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobbing ve İş Performansına İlişkin Öğretmen Algılarının Çeşitli Değişkemler Açısından Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.41-58, 2017 (Other Refereed National Journals)

Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.1-24, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarının İş Değiştirme Nedenleri Üzerinde Bir Analiz Şanlıurfa İli Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, pp.1241-1252, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Relationships between Mobbing Organizational Citizenship Behavior And Turnover Intention A Survey Study in Erzurum Turkey

Journal of Global Strategic Management, vol.9, pp.84-95, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Battle of Values A Gap between Organizational and Ideal TQM Culture in Lithuania and Turkey

ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.17, pp.1219-1225, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing Survey Questions According to Departments and Checking the Reliability of Them for an Organization

International Journal of Business and Management, vol.7, pp.185-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek Mensuplarının E Sorunlar Hakkındaki Görüşleri Erzurum Örneği

Ekev Akademi Dergisi, vol.50, pp.259-272, 2012 (Other Refereed National Journals)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin SMMM Etik Algıları Erzurum Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.91-106, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Level of Job Satisfaction in Public Sector A Survey Study in The Province of Ağrı Eastern Anatolia Turkey

Economics and Management, vol.17, pp.718-724, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Hakkındaki Tutum Düşünce ve Davranışları Erzincan Üniversitesi Örneği

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.23, pp.103-124, 2012 (Other Refereed National Journals)

Improving Stock Management in Healthcares to Increase Efficiency

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.89-101, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Improving A Short and Long Term Suppliers Development Plan

Economics and Management, pp.647-653, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Yetkinliklerinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.11, pp.21-37, 2011 (Other Refereed National Journals)

A Motivation Study on The Effectiveness of Intrinsic and Extrinsic Factors

Economics and Management, pp.690-695, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Müdürlerinin İletişim Sürecindeki Etkililiği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.26, pp.267-276, 2010 (Other Refereed National Journals)

Eğitim ve Sağlık Alanı Çalışanlarının İş Stresi Düzeyleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.101-121, 2010 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.59-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Problem Çözme Becerileri

Erzincan Eğitim Faültesi Dergisi, vol.11, pp.215-226, 2009 (Other Refereed National Journals)

Eğitimde Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik

Ekev Akademi Dergisi, vol.42, pp.251-262, 2009 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi

Yönetim/İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.63, pp.59-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ağrı İlinin Sosyo ekonomik Yapısı ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.49-68, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.47-60, 2006 (Other Refereed National Journals)

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Toplam Kalite Yönetimi Eğitiminde Eğitim Fakültelerinin Rolü

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.11, pp.297-304, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Leader-Member Exchange as the Mediator of the Relationship between Perceived Organizational Support and Job Satisfaction

15th International Strategic Management Conference, Poznan, Poland, 27 - 29 June 2019, pp.45-54

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: DENİZLİ VE ERZURUM UYGULAMASI

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.137-141

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: DENİZLİ VE ERZURUM UYGULAMASI

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.137-141

Measuring the Effectivenessand Innovative Capability of the University of Bingöl and Atatürk University

Ekonomi Forumu: Bilişim Teknolojisi ve İnovasyon Yönetimi, Munich, Germany, 4 - 06 November 2015

The relationship between cyber loafing and organizational citizenship behavior A survey study in Erzurum Turkey

11th International Strategic Management Conference, 23 July 2015 - 25 July 2016, pp.444-453

İş Yaşamında İş Tatmini Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Erzurum İli Örneği

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 May 2015

Analyzing Technology Usage of Students at the University of Erzincan

International Conference on Information and Social Science-ISS 2013, 24 - 26 September 2014

Developing Strategies for the Future of Healthcare in Turkey by Benchmarking and SWOT Analysis

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.230-240 Sustainable Development identifier

Belediyelerde Sosyal Politikalara Yönelik Uygulamalar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi Örneği

14.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.320-364

RANKING AND EVALUATING NEW ASIAN SUPPLIERS WITH EUROPEAN SUPPLIERS BASED ON PERFORMANCE CRITERIA

7th International Scientific Conference on Business and Management, Vilnius, Lithuania, 10 - 11 May 2012, pp.949-956 identifier

Ağrı Bölgesi Turizminin SWOT Analizi ve Tanıtımı TOWS Matris Modeline Dayalı Strateji Geliştirme Önerisi

III.Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2010, pp.648-658

2009 Yılı Ekonomik Krizinin Erzincan daki Yerel İşletmeler Üzerindeki Etkisi

2.Yerel Ekonomiler Kongresi: Ekonomik Krizlerin Yerel Ekonomilere Etkisi, Sivas, Turkey, 17 - 19 June 2010, pp.282-294

Bir Aile Şirketinin Kurumsallaşması Yeniden Yapılandırma ve Varislerin Yönetime Hazırlanması Süreci

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 10 October 2010, vol.2, pp.89-97

Self Assessment of Several Companies in Order to Establish a Holding

6th International Strategic Management Conference, ST. PETERSBURG, Russia, 6 - 08 July 2010, pp.477-497

Eğitimde Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik

II.Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 8 - 10 October 2008, vol.528

Lise Öğrencilerinin Okuldan Kaçma Sebepleri

13.Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

Sınıfların Kalabalık Olmasının Öğretmen ve Öğrenciye Etkisi

13.Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

Demokrasi Eğitimi Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Birlikte Yaşama Kültürü Düzeyleri

Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 - 21 May 2004, pp.283-289

İlköğretim Okullarında Dayak

Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2004, pp.155-164

Ağrı İlinde Görev Yapan Ana Çocuk Sağlığı Personelinin İnsan İlişkileri

II.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2003, pp.195

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Sürecinde Eğitim Fakültelerinin Rolü

Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.243-244

Books & Book Chapters

The Impact of Management Informatıon Systems’ Effectıveness on Innovatıon

in: İşletme Fonksiyonlarında Bazı Temel Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar, Gamze Ebru Çiftçi, Editor, İksad Yayınları, pp.117-144, 2018

Measuring the Effectiveness and Innovative Capability of Bingöl Universityand Atatürk University

in: German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management: Challenges and Approaches, Fehim Bakırcı, Thomas Heupel, Orhan Kocagöz, Üstün Özen, Editor, Springer Gabler, 2018

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

in: Yönetici Asistanlığı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi, 2017

Yönetici Asistanlığı Mesleği ve Tarihi Gelişimi

in: Yönetici Asistanlığı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

Örgütsel Küçülme ve Benzer Kavramlar

in: Çağdaş Yönetim Teknikleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi, 2017

Maliyet, Gelir ve Kâr Kavramları

in: İşletme Bilimine Giriş, YILDIZ Gültekin, AKIN H. Bahadır, Editor, LİSANS, İstanbul, 2011

Genel Olarak İşletim Sistemi ve Bilgisayar Kullanımı

in: Bilgisayar I II, Ali Güneş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2007