Bingöl ve Çevresinin Prehistoryası


Creative Commons License

Akarsu R.

Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.57-67, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Anatolia, with rich cultural background, has been uninterruptedly settled by various human communities since the Paleolithic Age. The Eastern Anatolian Region, in which Bingol is located, also shows diversity in terms of archaeological and cultural aspects. When it comes to the day we can see that our knowledge about Bingol' s prehistory is not enough. One of the most important reasons for this is the lack of archaeological excavations and surface surveys in the area. In this article, it is aimed to draw attention to the fact that there may be prehistoric periods in Bingol province while uncovering the finds related to prehistoric periods during the surveys around Bingol.

Key Words: Bingol, Prehistory, Paleolithic Age, Neolithic Age

Zengin kültürel geçmişe sahip Anadolu topraklarında Paleolitik Çağdan itibaren çeşitli insan toplulukları tarafından kesintisiz olarak yerleşilmiştir. Bingöl’ün içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi de bulunduğu konum itibariyle arkeolojik ve kültürel açıdan çeşitlilik arz etmektedir. Günümüze gelindiğinde Bingöl’ün Prehistoryası hakkında bilgilerimizin çok yeterli olmadığını görmekteyiz. Bunun en önemli nedenlerinden birisi bölgede arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının yok denecek kadar az olmasıdır. Bu makalede, Bingöl’ün çevresinde yapılan araştırmalarda Prehistorik dönemlere ilişkin bulgular gün ışığına çıkartılırken Bingöl ilinde de söz konusu dönemlerin olabileceğine dikkati çekmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bingöl, Prehistorya, Paleolitik Çağ, Neolitik Çağ