COVID-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ


Ay E.

“Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi”, Erzurum, Turkey, 24 June 2021 - 25 June 2022, pp.187-188

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.187-188
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Covid-19 pandemic caused many physical damages, but also psychosocially affected all humanity. Especially health workers working at the forefront of the epidemic have been the most psychosocially affected group. Doctors, nurses and other healthcare professionals have been the group that has experienced the most stress and the psychological consequences of the epidemic in all epidemic diseases to date. This review has been prepared with the aim of 188 examining the psychosocial problems faced by healthcare workers during the pandemic period by scanning the literature. Due to the prolongation of the global threat covid-19 process, healthcare workers have problems such as an increase in the level of burnout due to increased workload, a decrease in job satisfaction, sleep problems, inability to control anger, being stigmatized by the society due to their close contact with positive patients, fear of contamination and Due to the inability to go home due to prolonged working hours, deterioration in family relationships, skin problems caused by the use of personal protective equipment, and as a result of all these, psychiatric disorders such as depression, stress and anxiety disorders occur. This risk was found to be higher in women and nurses who were married. Protective factors include compliance with hygiene conditions, adequate access to protective equipment, balanced work-rest hours, social and emotional support relationships between pandemic team members and supportive services provided by management units. Protecting healthcare workers against stigmatization and supporting them socially will be effective in protecting their psychosocial health. Key Words: Covid-19, Psychosocial Problems, Healthcare Employees, Pandemic

Covid-19 pandemisi birçok fiziksel hasara neden olmakla birlikte tüm insanlığı psikososyal olarak da etkilemiştir. Özellikle salgının en ön safında çalışan sağlık çalışanları, psikososyal olarak en çok etkilenen grup olmuşlardır. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları günümüze kadar yaşanan tüm salgın hastalıklarda en çok stres yaşayan ve salgının psikolojik sonuçlarına en çok maruz kalan grup olmuşlardır. Bu derleme, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde karşılaştığı psikososyal sorunların literatür taranarak incelenmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Küresel tehdit oluşturan covid-19 sürecinin uzamasına bağlı olarak sağlık çalışanlarında, artan iş yüküne bağlı tükenmişlik düzeyinde artma, iş doyumunda azalma, uyku problemleri, öfkeyi kontrol edememe gibi sorunların oluşması, pozitif hastalarla yakın temasta olmaları nedeniyle toplum tarafından damgalanmaya maruz kalma, bulaş korkusuna ve uzayan çalışma saatlerine bağlı eve gidememeleri nedeniyle aile içi ilişkilerinde bozulma, kişisel koruyucu ekipman kullanımı nedeniyle oluşan cilt sorunları ve tüm bunların sonucu olarak da depresyon, stres ve anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik bozukluklar meydana gelmektedir. Kadınlarda, ve evli olan hemşirelerde bu risk daha yüksek oranda bulunmuştur. Hijyen koşullarının uygunluğu, koruyucu ekipmanlara yeterli erişim, dengeli çalışma– dinlenme saatleri, pandemi ekip üyeleri arasındaki sosyal ve duygusal destek ilişkileri ve yönetim birimlerinden sağlanan destekleyici hizmetler koruyucu faktörler arasındadır. Sağlık çalışanlarının stigmatizasyona karşı korunması ve toplumsal olarak desteklenmesi psikososyal sağlıklarını korumada etkili olacaktır. Anahtar Kelimeler: Covid-19, Psikososyal Sorunlar, Sağlık Çalışanları, Pandemi