Investigation of the Relationship Between Hedonic and Utility Consumption Behaviors in the Buying of Sporting Goods According to the Psychological Well-Being Of Academic Staff


Belli E., Aydın G.

5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.297-298

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.297-298
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between hedonic and utilitarian consumption behaviors in purchasing sporting products according to the psychological well-being levels of academicians working at Atatürk University.

Method: It was used for data collection, “Psychological Well-Being Scale’’ which was developed by Diener et al. and validated by Şeşen (2013). In addition, “Hedonic and Utilitarian Consumption Behavior Scale” developed by Coskun and Marangoz (2019) was used. For data analysis, SPSS programme was used. In this context, statistical procedures such as frequency analysis, independent 298 sample t-test, One-Way Anova, correlation analysis were applied. These scale forms were applied to a total of 456 academicians, including 188 women and 268 men.

Findings: The results of the study indicated that between the psychological well-being of the participants and their hedonic purchasing behavior was found a positive and significant relationship (p<0.05). While there was a negative significant relationship between psychological well-being and goal orientation, which is one of the utilitarian consumption sub-dimensions, no significant relationship was found in the control orientation sub-dimension (p<0,05).

Conclusion: According to this results, as the level of psychological well-being of the participants increases, the level of hedonic consumption behavior also increases. Besides, as the level of psychological well-being increases, the level of goal-orientedness, which is the sub-dimension of utilitarian consumption, decreases.

Key Words: Sporting Goods, Psychological Well-Being, Hedonism, Utilitarian Consumption. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Atatürk Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerine göre sportif ürün satın almada hedonik ve faydacı tüketim davranışları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Yöntem: Araştırmada veri elde etmek amacıyla; Diener ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ve Telef (2013) tarafından Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ile Coşkun ve Marangoz (2019) tarafından geliştirilen “Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeği”; 188’i kadın, 268’i erkek olmak üzere toplam 456 akademisyene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Demografik özellikleri belirlemek için frekans analizi, bağımsız gruplarda t-testi belirlemek için tek yönlü varyans analizi (Anova); farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Tukey testi, korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Yapılan çalışmada katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyleri ile hedonik satın alma davranışları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0,05). Aynı zamanda psikolojik iyi oluş ile faydacı tüketim alt boyutlarından hedef odaklılık arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki varken kontrol odaklılık alt boyutunda anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Sonuç: Sonuç olarak; katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyi arttıkça hedonik tüketim davranış düzeylerinin de arttığı; psikolojik iyi oluş düzeyi arttıkça faydacı tüketimin alt boyutu olan hedef odaklılık düzeyinin ise azaldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sportif Ürün, Psikolojik İyi oluş, Hedonizm Faydacı Tüketim.