Toz deterjan çözeltilerinin tarım topraklarının özellikleri üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: LEYLA OKYAY KAYA

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan; gübre, hormon ve pestisit gibi kirleticiler ile deterjan atıkları çevre ve toprak kirlenmesine etki eden önemli faktörlerdir. Deterjan atıklarının yer altı sularına, dere, göl ve denizlere ulaşması sonucu oluşan kirlilik bu ortamlarda yaşayan canlıların yaşamını da olumsuz etkilemektedir.

Bu çalışmada 6 farklı deterjan (D1, D2, D3, D4, D5 ve D6) çözeltilerinin farklı konsantrasyonlarının (K1, K2, K4 ve Kkon) topraklara sulama suyu olarak 30, 60 ve 90 günlük periyotlarda uygulanması sonucu toprakların kimyasal ve biyolojik özelliklerindeki değişimler araştırılmıştır. Deneme sera şartlarında yürütülmüş ve deneme süresi boyunca toprakların nem düzeyleri tarla kapasitesi civarında tutulmuştur.

Araştırma sonuçlarına göre; 1, 2 ve 4 ppm’lik deterjan çözeltileri uygulamaları toprakların pH değerlerinde başlangıç pH değerine göre büyük oranda değişiklik meydana getirmemiştir. Aynı şekilde deterjan çözeltileri inkübasyon sürelerine bağlı olarak toprakların bakteri ve mantar popülasyonuna olumsuz etki yapmamıştır.

6 farklı toz deterjanın Konsantre (Kkon) deterjan çözeltileri farklı inkübasyon sürelerinin artışına bağlı olarak toprakların ortalama reaksiyon (pH) değerleri, değişebilir Na, toplam N ve elverişli P ve B içerikleri artış göstermiştir. Toprakların CO2 solunumu, bakteri ve mantar sayıları azalma göstermiştir.

Toprakların CO2 solunumu, bakteri ve mantar sayılarında azalma ve değişebilir Na, toplam N ve elverişli P ve B içeriklerindeki artışlar kaba bünyeli topraklarda daha yüksek oranda gerçekleşmiştir.