Bazı Florofeniltiyoüre Bileşiklerinin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve 6- Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMED LÜTFÜ YILDIZ

Supervisor: Ömer İrfan Küfrevioğlu

Abstract:

Amaç: Bu çalışmada insan eritrositlerinden elde edilen 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD) ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzimleri üzerine 2-florofeniltiyoüre, 3-florofenil tiyoüre, 4-florofeniltiyoüre, 2,5-diflorofeniltiyoüre, 2,6-diflorofeniltiyoüre bileşiklerinin etkilerini incelemeyi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD) ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzimleri afitinite kromatografisi metoduyla saflaştırıldı. Saflaştırma sonrası enzimlerin aktivitesi spektrofotometrik yöntemle belirlendi.

Bulgular: Yapılan çalışmalar sonucunda, insan eritrositlerinden saflaştırılan G6PD ve 6PGD enzimlerini 2-florofeniltiyoüre, 3-florofeniltiyoüre, 4-florofeniltiyoüre, 2,5-diflorofeniltiyoüre, 2,6-diflorofeniltiyoüre bileşiklerinin tamamı yarışmalı olarak inhibe ettiği gözlemlenmiştir. Sonuç: İnhibisyon çalışmalarının sonuçlarına göre, inhibisyon etkisi gözlemlenen bu bileşikler için % Aktivite-[I] grafikleri çizilerek IC50 değerleri bulundu. Ayrıca bu bileşikler için Lineweaver- Burk grafikleri kullanılarak Ki sabitleri ve inhibisyon tipleri belirlendi.