Azotlu mineral gübre ve Azotobacter sp bakteri uygulamasının fındık verimi üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: OSMAN ÜÇÜNCÜ

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Bu çalışmada; biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen fındık zurufu kompostunun iki

farklı tekstüre sahip fındık bahçesinde toprakların ve fındık bitkisi yapraklarının bazı

besin maddesi içeriklerindeki değişimler araştırılmıştır. Çalışmada fındık zuruf

kompostu iki farklı fındık bahçesinde, toprakların organik madde kapsamını 0, % 0.5

(1.25 ton/da), % 1 (2.5 ton/da), % 2 (5 ton/da), % 3 ( 7.5 ton/da) ve % 4 (10 ton/da)

oranında artıracak şekilde uygulanmış ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.

Çalışmada 3 ay aralıklarla uygulamaların yapıldığı her bir ocaktaki dalların taç iz

düşümünden 4 kez toprak örnekleri alınarak toprakların bazı kimyasal özellikleri ile

iki dönemde alınan yaprak örneklerinin kimi bitki besin maddesi içerikleri

belirlenmiştir.

Fındık zuruf kompostu, kumlu-tın bünyeye sahip toprakta pH ve değişebilir Ca

içeriğini sınırlı miktarda artırırken, killi-tın bünyeye sahip toprakta ise azalmasına

neden olmuştur. Artan düzeylerde uygulanan fındık zuruf kompostu deneme bahçesi

topraklarının organik madde miktarı, toplam azot, bitkiye yarayışlı P, Fe, Cu, Zn, Mn

içerikleri ile değişebilir K, Mg içeriklerini genellikle kontrolün üzerinde arttırmıştır.

Deneme bahçelerinin toprak özellikleri bakımından Cu içeriği hariç diğer tüm

özellikleri arasında önemli ilişkiler belirlenmiştir. Örnekleme dönemlerine göre;

toprakların organik madde, toplam N, değişebilir K ve Ca ile bitkiye yarayışlı Zn

içeriklerinin genellikle azaldığı, Fe ve Mn içeriklerinin genellikle arttığı saptanmıştır.

Artan düzeylerde fındık zurufu kompostu uygulaması ile fındık bitkisi yapraklarının

toplam N, P, K, Ca, Cu, Zn ve Mn içeriklerinin kontrole göre arttığı, toplam Fe

içeriğinin ise azaldığı tespit edilmiştir. Bitkilerin toplam Fe içeriği hariç lokasyonlar

arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Yine yaprakların toplam P, Ca, Mg, Cu ve

Mn içeriklerinin örnekleme dönemine göre arttığı; yaprakların toplam N, K, Fe ve Zn

içeriklerinin ise azaldığı belirlenmiştir.