Bazı organik (at ve tavuk) gübrelerin toprağın biyolojik özellikleri üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ZÜBEYİR KURT

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Son yıllarda gelişen teknoloji ile doğal koşullarda üretilen gübrelerin önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada; yakın köylerden temin edilen ve doğal koşullarda olgunlaştırılmış tavuk ve at gübresinin toprağın biyolojik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma için laboratuarda 1 kg toprak içeren saksılara 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ve 5.0 ton da-1 hesabıyla sırası ile 0.0, 4.0, 8.0, 12.0, 16.0 ve 20.0 g saksı-1 olacak şekilde artan dozlarda at ve tavuk gübreleri karıştırılmıştır. Toprakların nemi tarla kapasitesi nem düzeyinde sabit tutulmuş ve saksı toprakları 30±3°Cde 10.0, 20.0 ve 40.0 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon suresi sonunda at ve tavuk gübresinin toprakların toplam azot, elverişli P, bakteri ve mantar sayımı ve toprak CO2 içeriği üzerine etkileri belirlemek için analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; farklı dozlarda ve inkübasyon sürelerinde at ve tavuk gübresi uygulamasının toprakların ortalama toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar popülasyonu ve CO2 salınımı üzerine etkileri önemli bulunmuş, gübre dozlarının ve inkübasyon süresinin artışına bağlı olarak toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar popülasyonu ve CO2 salınımı artış göstermişlerdir. En yüksek toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar sayısı ve CO2 salınımı köy koşullarından elde edilmiş tavuk gübresinin 5 ton da-1 dozunun 10 gün inkübasyondan elde edilmiştir. Köy koşullarından elde edilen tavuk gübresinin at gübresine oranla daha yüksek oranda topraklara N, P, bakteri ve mantar popülasyonu ve CO2 salınımı değerleri sağladığı gözlenmiştir.