Yahya b. Ebi’l-Hayr el-İmrânî ve‘el-Beyân fî Fıkhi’ş-Şâfiî’ Adlı Eserindeki Fıkhî Metodu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Murat Sarı

Consultant: Ali İhsan Pala