Evaluation of the Relationship between Disease Severity, CRP/Albumin ratio and Other Inflammatory Blood Parameters in Acne Rosacea


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Onur SOĞUKSU

Supervisor: Erdal Pala

Abstract:

Rozasea özellikle burun, alın ve çene gibi yüzün merkezi bölgelerinde kılcal damar

genişlemesinin eşlik ettiği zemin üzerinde akne benzeri papüller ve püstüllerle karakterize

kronik inflamatuar bir hastalıktır.

Hemogram parametrelerinden elde edilen Nötrofil/Lenfosit, Monosit/Lenfosit Oranı ve

Trombosit/Lenfosit oranı gibi parametreler son dönemlerde inflamatuar belirteç olarak birçok

hastalıkta araştırılmıştır. Periferik kandaki nötrofili, lenfopeni, trombositoz gibi değişiklikler,

sistemik inflamasyona yanıt olarak değerlendirilmiştir. Lökositlerin strese karşı verdikleri

fizyolojik yanıt nötrofil sayısında artış ve lenfosit sayısında bir düşüşe neden olabileceğinden,

bu iki alt grubun birbirine oranı bir inflamasyon belirteci olarak kullanılmaktadır. Trombositler

de; endotel hücreleri, lökositler (monositler, nötrofiller, dendritik hücreler, T-hücreleri) ve

projenitör hücreler ile etkileşime girerek inflamatuvar hücrelerin lezyon alanlarına göç etmesini,

bol miktarda inflamatuvar sitokin salınımını ve sonuçta lezyon alanında inflamatuvar bir ortam

oluşmasını sağlarlar.

CRP/Albumin oranı ise inflamasyona dayalı yeni bir prognostik skordur ve inflamasyonun

şiddeti ile ilişkilidir. İnflamasyon durumunu tek başına CRP veya Albuminden daha iyi gösterir.

CBC, CRP,albumin parametreleri ile birçok dermatolojik hastalık arasındaki ilişki literatürde

incelenmiş olmasına rağmen, rosacea hastalarında klinik şiddeti ve inflamatuar kan

parametreleri karşılastıran direkt olarak yapılmış spesifik bir çalışma litaratürde

bulunmamaktadır.

Bu çalışmada rozacea hastalarında CAR (CRP/Albumin oranı), NLO (Nötrofil lenfosit oranı) ,

TLO (Trombosit lenfosit oranı), Monosit/Lenfosit Oranı (MLO) değerlendirmek, bu oranların bir

inflamasyon biyobelirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağını ve hastalık şiddeti değeri

arasında bir ilişki olup olmadığı amacıyla vaka ve kontrol gruplarında CAR (CRP/Albumin

oranı) ve diğer inflamatuvar parametrelerin düzeylerinin araştırıldığı prospektif bir

çalışma planlandı. Rozasealı hastalarda CAR ve diğer inflamatuvar parametrelere

bakarak gereksiz ve etkisiz ilaçların kullanımını azaltarak gerek maddi yönden ve

gerekse hasta sağlığı açısından topluma ve bilime katkı sağlayabileceğimizi

düşünmekteyiz.