Doğal koşullarda ve çiftlik ortamında yetiştirilen tavuklardan elde edilen gübrelerin toprakların bazı özellikleri üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: VEYSEL ASLAN

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Azotlu mineral gübrelemenin olumsuz etkileri sebebi ile organik tarım sistemleri içerisinde çiftlik gübresi ve organik gübrelerin kullanımı yaygın hale gelmiştir. Organik madde bakımından zengin olan tavuk gübreleri N, P, K elementleri yanı sıra Ca, Mg, Cu ve Zn gibi mikro elementleri de önemli miktarda içermektedirler.

Tavuk gübrelerinin kalitesi üzerine yetişme ortamı önemli derecede etkilidir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile doğal ortamda yetiştirilen tavuk gübrelerinin yerini çiftliklerde yetiştirilen tavuk gübreleri almıştır. Her iki ortamda yetiştirilen tavukların gübre kalitesi ve gübre etkinliği birbirlerinden farklı olabilmektedir.

Bu çalışmada köy ortamında ve çiftlik ortamında yetiştirilen tavuklardan elde edilen gübrelerin karşılaştırması yapılmıştır. Laboratuarda 1 kg toprak içeren saksılara 0.0, 1.0, 2.0 ve 3.0 ton da-1 hesabıyla sırası ile 0.0, 4.0, 8.0, 12.0 g saksı-1 olacak şekilde artan dozlarda köy ve çiftlik ortamında yetiştirilmiş tavuk gübreleri karıştırılmıştır. Toprakların nemi tarla kapasitesi nem düzeyinde sabit tutulmuş ve saksı toprakları 30±3 oCde 5.0, 10.0, 20.0 ve 40.0 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon suresi sonunda tavuk gübresinin toprakların toplam azot, elverişli P, bakteri ve mantar sayımı, toprak CO2 içeriği, üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktivitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla toprak analizleri yapılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; farklı dozlarda ve inkübasyon sürelerinde Köy ve Çitflik tavuk gübresi uygulamasının toprakların ortalama toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar popülasyonu, CO2 salınımı, üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktiviteleri üzerine etkileri önemli bulunmuş, gübre dozlarının ve inkübasyon süresinin artışına bağlı olarak artış göstermişlerdir. En yüksek toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar sayısı, CO2 salınımı, üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktivitesi köy ortamında yetiştirilmiş tavuk gübresinin 3 ton da-1 dozunun 40 gün inkübasyondan elde edilmiştir.

Köy ortamında yetiştirilmiş tavuk gübresinin çiftlikte yetiştirilmiş olan tavuk gübresine göre daha yüksek oranda topraklara N, P, bakteri ve mantar popülasyonu, CO2 salınımı, üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktivite değerleri sağladığı gözlenmiştir.