Bruselloz Hastalarında Serum sTREM1, Presepsin (PRESEP) ve IFN gama Düzeylerinin Tanıdaki Yeri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Ayten ÇALKAN

Consultant: Handan Alay

Abstract:

Uzun yıllar önce Epidemics, Hipokrat adlı yayınında Akdeniz kıyısında yaşayan insanlarda bruselloz tipi sendromları tanımlamıştır. Bundan yüzyıllar sonra, İngiliz doktor David Bruce ve Yunan doktor Themistokles Zammit, 1886'da brusellozun etken maddesi olan Mikrokokcus melitensisi keşfetmiş ve Malta adasındaki askeri birliklerin keçilerin süt ürünlerini tüketerek enfekte olduklarını fark etmişlerdir. Yüz yıldan uzun süren çalışmalara rağmen bruselloz hala dünya çapında morbidite ve ekonomik kayıplara yol açan önemli bir zoonozdur. Brusella bakterisi konağa girdiğinde T ve B lenfositleri, doğal öldürücü hücreleri, makrofajlar ve nötrofillerin yanı sıra bakterilerin yok edilmesine katkıda bulunabilecek proinflamatuar sitokinler de dahil olmak üzere çeşitli bağışıklık hücrelerini aktive eder. Miyeloid hücreler-1 üzerinde eksprese edilen tetikleyici reseptör (TREM-1), kan nötrofilleri ve bir monosit alt kümesi üzerinde seçici olarak eksprese edilir ve bakteriyel LPS tarafından uyarılır. TREM-1, nötrofil ve monositlerin aktivasyonuna aracılık eder ve enflamatuar yanıtlarda baskın bir role sahip olabilir. IFN-γ, bir dizi immün yanıtın indüklenmesinde ve modüle edilmesinde önemli rol oynayan bir sitokindir. CD14, lipopolisakkaritlerin Toll Benzeri Reseptörlere sunulmasında önemli bir rol oynar, hücre içi sinyallere aktif olarak katkıda bulunur ve efektör hücreler tarafından sitokin üretimi gibi immün yanıttan sorumlu genlerin ekspresyonunu teşvik eder. Presepsin ise çözünebilir CD14 (sCD14)’tür ve serumda tespit edilebilir. Bruselloz semptomları birçok hastalığı taklit edebilmesi sebebiyle tanı koymakta güçlükler yaşanabilmektedir. Kan kültüründe etkenin üretilemediği durumlarda ve kültür negatifliğinin olması hastalığı ekarte ettirmediğinden hastalık tanısı koymakta gecikmeler yaşanmakta ve tedavi gecikmektedir. Bu durum morbidite artışlarına neden olmaktadır. Hastalara erken dönemde tanı koymada yol gösterici ve destekleyici testlere ihtiyaç bulunmaktadır. Literatürde çeşitli inflamatuar sitokinlerin bruzellozdaki düzeyleri çalışılmış ancak presepsin, ve sTREM-1 düzeyleri çalışılmamıştır. Çalışmamızda brusellozda serum presepsin, sTREM-1 ve IFN-γ düzeylerini belirlemeyi ve bruselloz tanısındaki yerini tespit etmeyi amaçlıyoruz.