Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMUNUN BİR YORDAYICISI OLARAK ALGILANAN HELİKOPTER EBEVEYN TUTUMU

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, vol.1, no.1, pp.65-97, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mutluluk saldırganlığın yordayıcısı mıdır? Üniversite öğrencileri ile bir yapısal eşitlik modeli çalışması

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.8, no.3, pp.503-912, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Coloring Mandalas on Test Anxiety

İnönü UniversityJournal of the Faculty of Education, vol.19, pp.221-229, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul Tükenmişliğini Yordamada Sınav Kaygısı ve Akademik Başarının Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.111-126, 2017 (Other Refereed National Journals)

The effects of attachment styles and belongingness on life satisfaction among adolescents

INTERNATIONAL JOURNAL OF HAPPINESS AND DEVELOPMENT, vol.3, no.3, pp.241-255, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi ile Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.188-203, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İyi Oluş Fenomeninin Bilişsel Boyutunun Yapılandırılması Olumlu Yönelimler Modeli

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.1437-1452, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ergenlerde Bilişötesi Becerilerin Eğitsel Strese Etkisi Yapısal EşitlikModellemesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, pp.61-71, 2015 (Other Refereed National Journals)

RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES OF THETURKISH VERSION OF THE E BULLYING SCALE E BS AND E VICTIMIZATION SCALE E VS

Eğitimde Kuram Ve Uygulama Dergisi, vol.11, pp.359-373, 2015 (Other Refereed National Journals)

Pozitiflik Ölçeği Türkçe Formu nun psikometrik özellikleri

The Journal of Happiness and Well-Being, vol.3, pp.57-76, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing the Scale for Assessing Psychosocial Problems Experienced by Women During Their Infertility

International Journal of Caring Sciences, vol.7, pp.834-842, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Duygusal Tepkisellik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması Güvenirlikve geçerlilik çalışması Sakarya

University Journal ofEducation, vol.3, no.1, pp.77-89, 2013 (Other Refereed National Journals)

DUYGUSAL TEPKİSELLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü DSergisi, vol.3, pp.77-89, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim öğrencilerinde okul tükenmişliğinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Turkish Journal of Education, vol.1, no.2, pp.1-13, 2012 (Other Refereed National Journals)

The examination of the relationship between the university students’ rejection sensivities, self esteem and loneliness levels

Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.2716-2720, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factor analysis with validity and reliability and for high school and university students of zung depression

İnternational Journal Research Teacher, pp.1-16, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Son dönem böbrek hastaları ve bakım vericilerinde yorgunluk ve depresyon

Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi, vol.4, pp.47-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazma etkinliklerini uygulamaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.72-81, 2008 (Other Refereed National Journals)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.83-92, 2007 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, pp.85-92, 2007 (Other Refereed National Journals)

Premenstruel Sendrom İçin Yeni Bir Ölçek

Türkiye’de Psikiyatri, vol.8, pp.81-87, 2006 (Other Refereed National Journals)

Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.154-164, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi (Erzurum ve Giresun il örneği)

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.13, pp.47-54, 2006 (Other Refereed National Journals)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ZEKÂSI İLE MATEMATİK TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.186-198, 2005 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.223-234, 2004 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının bölümmleri ile doktora tez konuları arasındaki uyumun incelenmesi

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.19-28, 2004 (Other Refereed National Journals)

Yetiştirme Yurdunda ve Ailesinin Yanında Kalan Lise Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar

Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.119-123, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kasabada yaşayan lise öğrencilerinin üniversite sınavı öncesi sınav kaygısı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.4, pp.45-57, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KADINLARIN İNFERTİLİTE SÜRECİNDE YAŞADIKLARI PSİKOSOSYALSORUNLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.220-224

Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumunun Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam DoyumunuYordaması

International Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi/, 16 - 19 September 2020, pp.921-922 Creative Commons License

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE YÖNELİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİSERTİFİKA PROGRAMLARINDA YAŞANAN SORUNLAR

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, vol.0, pp.314-324

Investigation Of The Inovasional Thoughts Of Educational Faculty Students

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.0, pp.3275-3277

EVLİLİK YAŞAM ÖLÇEĞİ’NİN KIRGIZCA’YA UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

II. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 11 - 12 May 2017, vol.1, pp.30-35

KIRGIZİSTAN HALKININ TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİARASINDAKİ İLİŞKİLERE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

“ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: TÜRKİSTAN FORUMU III “Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler, Türkistan, Kazakhstan, 26 - 28 April 2017, vol.1, pp.345-350

Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom sıklığını etkileyen faktörlerin ı̇ncelenmesi

. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü., Manisa, Turkey, 12 - 14 May 2017

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümden memnuyetleri ile ÖYS tercihleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki

Proceedings of International Conference on Educational Science ICES'08, Gazi magosa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008

Öz Belirleme Kuramına Göre ihtiyaç Doyumunun Olumlu Yönelimler Üzerindeki Etkisi

I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.362-363

İyi Oluş Fenomeninin Bili sel Boyutunun Yapılandırılması Olumlu Yönelimler Modeli

I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.127-128

Günümüz Yetişkinlerinin Oyuncak Seçiminde Bilgi Düzeyleri

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.324-335

HOŞGÖRÜ ve SABIR ile YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Değerler ve Eğitimi II. Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 16 November 2012, vol.1, pp.525-536

GÜNÜMÜZ YETİŞKİNLERİNİN OYUNCAK SEÇİMİNDE BİLGİ DÜZEYLERİ

ULUSLARARASI OYUN VE OYUNCAK KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, vol.1, pp.324-335

GÜNÜMÜZ INTERNET OYUN SİTELERİNİN SUNDUKLARI OYUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI OYUN VE OYUNCAK KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, vol.1, pp.316-323

SİNEMANIN TANRI ALGISI VE DİNİ BİLGİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI SİNEMA VE DİN KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 24 May 2015, vol.1, pp.1-10

"Historical Development of the Art Therapy in the Turkish Society"

"Art Therapies in the Contempoary World" İnternational Conference, 16 - 18 May 2014

Ergen Akran İlişkileri Ölçeği Zorba ve Kurban Formunun Türkçeye Uyarlanması Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

International Counseling And Education Conference 2013 "icec 2013", İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2014

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ALANINDA YAPILAN TEZLERDEKİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ BİR İÇERİK ANALİZİ

İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2013

Hoşgörü Ve Sabır İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

II. Uluslararası Değerler Ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2012

The examination of the relationship between the university students' rejection sensivities, self esteem and loneliness levels

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2716-2720 identifier

Background knowledge of undergraduate students of mathematics teaching department about student centered teaching

FISER'09 an International Conference on Science and Mathematics education research, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 24 March 2009

İlköğretim birinci kademe matematik dersi yeni programına ilişkin öğretmenlerin görüşleri

Hacettpe Üniversitesi 1. Ulusal İlköğretim Kongresi "İlköğretim Programları ve Öğretimi", Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2007

Ortaöğretim Fen ve Matematik alanı Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Uygulamasıyla ilgili görüşleri

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.758-767

Son dönem böbrek hastaları ve bakıcılarında yorgunluk

14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2004

Books & Book Chapters

Pandemi Döneminde Çocuklar ve Ergenlerde Gözlenen Uyku Değişikliklerinin İncelenmesiInvestigation of Sleep Changes in Children and Adolescents During Pandemic Period

in: Türkiye Klinikleri Covid-19 Özel Sayı Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Prof. Dr. Başaran GENÇDOĞAN, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.25-32, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Gençlerde Covid-19 Korkusu Ve Tükenmişlik Üzerinde Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Etkisi

in: Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Başaran GENÇDOĞAN, Editor, Ortadoğu Reklam tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim, Erzurum, pp.75-82, 2020

Pozitif Psikoloji ve Pozitif Psikoterapi

in: Pozitif Psikoloji, Sefa Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.17-44, 2020

Pandemi Döneminde Çocuklar ve Ergenlerde Gözlenen Uyku Değişikliklerinin İncelenmesi

in: Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi, GENÇDOĞAN Başaran, Editor, Ortadoğu Reklam tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim, Erzurum, pp.25-32, 2020

Öğrenci öğrenmesini değerleme

in: Eğitim Psikolojisi, Prof.Dr.Galip Yüksel, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.322-370, 2019

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Doç Dr. Atılgan Erözkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.332-364, 2018

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİ

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Doç. Dr. Atılgan Erözkan, Editor, Pegem Akademi, pp.298-331, 2018

Bireyi Tanıma ve Bireyi Tanıma Teknikleri

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, MEHMET ENGİN DENİZ VE ATILGAN ERÖZKAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.252-289, 2017

MESLEKİ REHBERLİK

in: PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK, Engin DENİZ, Atılgan ERÖZKAN, Editor, Maya Yayıncılık, İstanbul, pp.125-140, 2015

ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ

in: Eğitim Psikolojisi, GENÇDOĞAN, Başaran, Editor, Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-25, 2015

BİLGİ İŞLEME KURAMI

in: Eğitim Psikolojisi, Gençdoğan, Başaran, Editor, Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-25, 2015

Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı

in: Psikolojik Danışma Kuramları, Ahmet Akın ve Rukiye Şahin, Editor, Lisans Yayıncılık, 2014