Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Geleneksel Yatırım Araçlarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST’xxte Sektörel Bazda Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performanslarına Etkileri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.85, pp.153-172, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Oranlar İle Risk (BETA) Arasındaki İlkişki: Bist Örneği

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.3, pp.1883-1896, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Oranlar ile Risk (Beta) Arasındaki İlişki: BİST Örneği

Journal of Business Research - Turk, vol.11, no.3, pp.1883-1896, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal YönetimPerformansının Hisse Senedi Getirileri ile İlişkisi: Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.37-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli:Borsa İstanbul İçin Kanıtlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.3, pp.579-596, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ALTERNATİF VARLIK FİYATLAMA MODELLERİNDEN ZAMANLARARASI VARLIK FİYATLAMA MODELİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KAÜİİBFD, vol.9, no.17, pp.257-279, 2018 (Other Refereed National Journals)

Borsa Endeksleri ile Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Uluslararası Boyutta İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.1-30, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geometrik Brownian Hareketi Modeli ile EndeksDalgalanmalarini Değerlendirme: Bist-30, Bist-100 veSP 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.377-395, 2017 (Other Refereed National Journals)

FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİN GEÇERLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.9, pp.90-104, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.89-108, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND STOCKRETURNS

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.124-143, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANK EFFICIENCY IN TURKEY PARTICIPATION BANKS VERSUSCONVENTIONAL BANKS

international Journal of Business and Management Studies, vol.15, pp.9-22, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Piyasaların GelişmesininEkonomik Büyüme Üzerine Etkileri 1998 2014 Türkiye Örneği

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.53, pp.15-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sermaye Yapısını Etkieyen Faktörler Panel Veri Analizi ile BIST Sınai Sektörü Üzerine Bir UYgulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.337-356, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yapay Sinir Ağı Yöntemi İle Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Atütürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.333-350, 2015 (Other Refereed National Journals)

Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, pp.149-168, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türk Yatırım Fonlarında Rekabet

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Dergisi, vol.29, pp.305-322, 2015 (Other Refereed National Journals)

Politik Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk Midir Borsa İstanbul Örneği

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.16, pp.74-87, 2015 (Other Refereed National Journals)

Is VIX Indeks a Fear Indeks for Investors OECD Countries StockExchange Example with ARDL Approach

International Rewiev of Research in Emerging Markets and the Global Economy, vol.1, pp.254-272, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

POLİTİK RİSK YATIRIMCININ DİKKATE ALMASI GEREKEN BİR RİSK MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.74-87, 2014 (Other Refereed National Journals)

Effect of Gold Price Volatility on Stock Returns Example of Turkey

International Journal of Economics and Finance Studies, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri Türkiye İçin Bir VAR Modeli

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ülke Riskinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ülke Riskinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.62, no.2, pp.199-218, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Finans Literatüründe Anomali Kavramı ve Etkin Piyasalar Hipotezi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

GİRİŞİMCİLERİN ERKEN AŞAMADA KARŞILAŞTIĞI FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANI, Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ,Doç. Dr. Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-27, 2021 Creative Commons License

OVERVIEW THE CARBON MARKETS UNDER SUSTAINABILITY

in: STUDIES ON SUSTAINABILITY RESEARCH, ENES EMRE BAŞAR, TURGUT BAYRAMOĞLU, Editor, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 2017