Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADİE'NİN TONİK PUPİLLASI

56.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November 2020

NADİR GÖRÜLEN EPİLEPTİK NÖBET BAŞLANGIÇLI CADASIL OLGUSU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.186

NADİR GÖRÜLEN EPİLEPTİK NÖBET BAŞLANGIÇLI CADASIL OLGUSU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.186

DOUBLE-TARGET DBS VIA SAME LEAD FOR ESSENTIAL TREMOR (PSA AND VIM STIMULATED BY SAME LEAD - DIFFERENTCONTACTS)

International Neuromodulation Society’xxs14th World Congress, Sydney, Australia, 25 - 30 May 2019

Epilepsinin Arkasına Saklanan Echinococcus alveolaris : Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.191-192

İskemik İnme İle Prezente Olan Sjögren sendromu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Nöraljik Amiyotrofi: Olgu Sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Otit Sonrası Gelişen Epiural Ampiyem: Olgu Sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Geç Başlangıçlı Spinal Müsküler Atrofi: Olgu Sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

İSKEMİK İNME İLE PREZENTE OLAN SJÖGREN SENDROMU OLGUSU

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN İNTRAKRANİAL HİPOTANSYON OLGUSU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Dissemine İntravasküler Koagülasyon ve İskemik İnme Birlikteliği: Olgu Sunumu

13. Çukurova Nöroloji Günleri., Gaziantep, Turkey, 19 - 21 October 2018

Steele Richardson Olszewski Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

13. Çukurova Nöroloji Günleri., Gaziantep, Turkey, 19 - 21 October 2018

Steele-Richardson-Olszewski Hastalığı-Olgu Sunumu

13.ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.1

Steele-Richardson-Olszewski Hastalığı-Olgu Sunumu

13.ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.1

HERPES ENSEFALİTİ OLGU SUNUMU

7.TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 - 13 May 2018

Farklı Etyolojilerle Gelişen Akut Kore Olguları.

2.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, Erzurum, Turkey, 12 May - 13 December 2018

Herpes Ensefaliti Olgu Sunumu

7. EKMUD Uluslararası Kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8

Derin beyin stimülasyonu cerrahisinde elektrofizyolojik değerlendirmenin etkisi

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.87, pp.334

A CASE OF GUILLAIN BARRE SYNDROME PRESENTED WITH FACIAL PARALYSIS

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

Akut İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati Tanılı Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri

34. Ulusal Klinik Nörofiyoloji EEG-EMG Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 April 2018

Psikojen Nonepileptik Nöbetlerde Video EEG Monitörizasyonunun Kullanımı

34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 April 2018

PSİKOJEN NONEPİLEPTİK NÖBETLERDE VİDEO EEG MONİTORİZASYONUNUN KULLANIMI

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Turkey, 4 - 08 April 2018

AKUT İNFLAMATUARDEMİYELİNİZAN POLİNROPATİ TANILI HASTALARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 April 2018

Cervical Dystonia Presented with Cerebellar Ischemia

2. Uluslar Arası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, Kiev, Ukraine, 15 - 18 March 2018, pp.33

Geçici Korpus kallozum Splenium Lezyonu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Serebral Amiloid Anjiopati:Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ: OLGU SUNUMU

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

Multisistem Atrofi-P: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Fıçıdaki Adam sendromu: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

DERİN SEREBRAL VEN TROMBOZU: OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

Gayta İnkontinansı İle Başvuran Tarlov Kisti: Olgu Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Tolosa Hunt Sendromu: Olgu Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

VALPROİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI PARKİNSONİZM

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

CADASIL Olgu Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Derin serebral Ven Trombozu: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Omuz Dislokasyonu Sonrası Gelişen Aksiller Sinir Hasarı.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Akut Diseemine Ensefalomyelit: Olgu Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Valproik Asit kullanımına Bağlı Parkinsonizm: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

FIÇIDAKİ ADAM SENDROMU: OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

Creutzfeldt Jacob Hastalığı: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

GEÇİCİ KORPUS KALLOSUM SPLENİUM LEZYONU: OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

Büyük oksipital Sinir Blokajı Sonrası Gelişen Kutanöz Atrofi.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Moyamoya Hastalığı. Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

İlk Atağı Serebral Venöz Tromboz Olan Nörobehçet

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Egzersizle Provake Olan Spinal Arteriovenöz Fistül.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Baş Ağrısı ve Nöbet İle Pezente Olan Kuadrigeminal Sisterna Lipomu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Tedaviye Dirençli AMAN Sendromu: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

İLK ATAĞI SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ OLAN NÖROBEHÇET

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

CREUTZFELD-JACOB HASTALIĞI

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

GAYTA İNKONTİNANSI İLE BAŞVURAN TARLOV KİSTİ

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

CADASIL OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

ZONİSAMİD TEDAVİSİ VE AŞIRI KİLO KAYBI: VAKA SUNUMU

12. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2017

EMG’ den PANCOAST tümörüne

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

İktal Asistol Olgusu

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

EMG’DEN PANCOAST TÜMÖRÜNE

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

Jeneralize Nöbet İle Preente Olan Hipoparatiroidi Vakası

10. Ulusal Epilepsi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 15 May 2016

The Connection Between Sleep Spindles and Seizures in Schizencephaly: A Case Report

1st International Conference on Sleep Spindling, Budapest, Hungary, 12 - 14 May 2016

Uyku ve Elektrofizyoloji laboratuvarının klinikler arası rolü ‘’ hasta ve hekim memnuniyeti

6. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi.Klinik Süreçlerde Kalite, Teknoloji ve İşbirliği, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016

Kronik Karaciğer Hastalığına Bağlı Olarak Gelişen Parkinsonizm: Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Progresif Supranükleer Palsy: Parkinson ile Karışan Bir Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Monomelik Amiyotrofi Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Moebius Sendromlu Olgu Sunumu

. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Serebral Amiloid Anjiyopati’ye Bağlı İntraserebral Kanama: Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Levetirasetam ile Düzelen Absans Nöbetli Olgu

. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

MOEBİUS SENDROMLU OLGU SUNUMU

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

İskemik İnme Sonrası Gelişen Ballismus: Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Baş Ağrısı İle Başvuran Paget Olgusu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Tirotoksikozun Eşlik Ettiği Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Kardiyak Şikâyetlerle Tanı Alan Miyotonik Distrofili Bir Aile.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Baş Dönmesi ve Tinnitus İle Başvuran Glomus Jugulare Tümörü: Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Schwannom Tespit Edilen Trigeminal Nevralji: Olgu Sunumu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Tuzak Nöropati Nedeniyle Opere Edilen Charcot Marie Tooth Olgusu.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Duane Retraksiyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

GLİOMATOZİS SEREBRİYE BENZEYEN NÖROBEHÇET OLGUSU

51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 November - 03 December 2015

BAŞ AĞRISI İLE BAŞVURAN PAGET OLGUSU

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 November - 03 December 2015

BAŞ AĞRISI İLE BAŞVURAN PAGET OLGUSU

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 November 2015

İSKEMİK İNME SONRASI GELİŞEN BALLİSMUS:OLGU SUNUMU

51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Progresif Supranükleer Plasi: Olgu Sunumu.

10. Çukurova Nöroloji Günleri Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2015

Lakozamid ile ortaya çıkan psikiyatrik semptomlar: Olgu Sunumu

10. Çukurova Nöroloji Günleri Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2015

Levetirasetam tedavisi ile gelişen deliryum: Olgu sunumu.

10. Çukurova Nöroloji Günleri Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2015

Topiramat monoterapisi ile gelişen nötropeni olgusu.

10. Çukurova Nöroloji Günleri Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2015

Trigeminal Nevralji Demiyelinizan Plak Olgu Sunumu.

10. Çukurova Nöroloji Günleri Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2015

PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ:OLGU SUNUMU

10. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 23 - 25 October 2015

TOPİRAMAT MONOTERAPİSİ İLE GELİŞEN NÖTROPENİ OLGUSU

10. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 23 - 25 October 2015

Subakut Sklerozan Panensefalit: Olgu Sunumu.

6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015

Ekstübasyon zorluğu ve ALS: Olgu sunumu.

6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu., Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015

Baziler tepe Sendromu sonrası gelişen servikal ve oromandibuler Distoni Olgusu.

VI. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2015

Travmatik Karotis Diseksiyonuna Bağlı İnme Olgusu.

VI. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2015

İki CADASIL Olgusu.

VI. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2015

İntrakranyal hipotansiyon ve başağrısı.

11.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Metaklopramid deyip geçme

11.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Pontoserebellar kitleye bağlı epilepsi olgusu.

11.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Status epileptikus ile başvuran baziller tepe sendromu

. 11.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Status Epileptikus İle Başvura Baziler Tepe Sendromu.

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress ANTALYA, 16 - 19 April 2015

Todd Paralizisi

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress ANTALYA, 16 - 19 April 2015

Metoklopramid Diyip Geçme

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress ANTALYA, 16 - 19 April 2015

Nöroleptik Malign Sendrom

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and CongressANTALYA, 16 - 19 April 2015

Pontoserebellar Kitle

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress ANTALYA, 16 - 19 April 2015

Monoparezi İle Başvuran Anterior Serebral Arter İnme Olgusu.

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and CongressANTALYA, 16 - 19 April 2015

Koreik ve Ballistik hareketleri Olan Non-Ketotik hiperosmolar Koma Olgusu.

1- XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and CongressANTALYA, 16 - 19 April 2015

Torakal Kitle

1- XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress ANTALYA, 16 - 19 April 2015

Hipotansiyon ve Baş Ağrısı.

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress ANTALYA, 16 - 19 April 2015

Konvulzif Nöbet ve venöz Tromboz.

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress ANTALYA, 16 - 19 April 2015

Karpal tünel sendromunda lokal steroid enjeksiyonu etkileri.

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2015

İdiyopatik intrakranyal baş ağrılı olgu.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

Sıcak su epilepsili iki olgu.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

Pregabaline yanıt veren SUNCT başağrısı

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013

MCA İnfarktı ile Düşük Evreli Gliom Karışabilir mi?

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013

Baziller Tepe Sendromlu bir olguda posterior sirkülasyonda ender bir varyasyon

5. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 May 2010

İzole Wernicke afazili olgu.

5. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 May 2010

Atipik prezentasyonlu bir Multiple Skleroz olgusu.

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009

Tümekatif Multiple Skleroz: bir olgu sunumu.

45. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 10 - 05 November 2009

MTHFR eksikliğine bağlı akut iskemik inme olgusu

44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008

Dermatomiyozite benzeyen infeksiyöz miyozitli bir olgu.

44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008

Gliomatozis serebriye benzeyen bir Nörobehçet Hastalığı: Olgu sunumu.

44. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008

Atipik 3 Fahr sendromu

44. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008

Parkinson hastalığında Uyku Kalitesi

44. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008

Nöromyelitis Optika Olgusu. .

44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008