V İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI (ISCEMR)


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Conference

Organized Event Year: 2023