Genç Kayakla Atlamacılarda Gevşeme Egzersizlerinin Bazı Stres Hormonları ve Proteinleri ile Antioksidan Aktiviteleri Üzerine Etkileri, Atatürk Üniversitesi


Creative Commons License

Kıyıcı F. , Akkuş E. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2011
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2012

Proje Özeti

Egzersizin oluşturduğu strese karşı adaptasyonda katekolaminler ve ısı şok proteinleri önemli rol oynarlar. Bu çalışmanın amacı, genç sporcularda kayakla atlama ve gevşeme egzersizlerinin katekolaminler ve HSP 70 değerleri üzerine akut ve kronik etkilerini belirlemektir.Materyal ve Metod. Çalışmanın deneklerini sağlıklı ve ilaç kullanmayan toplam 12 kayakla atlama sporcusu ve 14 sedanter oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda akut etkiyi belirlemek için ilk egzersiz öncesi ve sonrasında, kronik etkiyi belirlemek için ise 6 haftalık egzersiz öncesi ve sonrasında istirahat koşullarında ölçümler yapılmıştır. Verilere tanımlayıcı istatistik ve normallik analizlerinin ardından non-parametrik Kruskal-Wallis H, Wilcoxon ve Mann-Whitney U testleri yapılmıştır.Bulgular. Çalışmamızda, kayakla atlama ile gevşeme egzersizi yapanlarda, epinefrin ortalamaları hem akut hem de kronik anlamlı artış gösterirken norepinefrin ve dopaminde artış gözlenmemiştir. Sadece kayakla atlama egzersizi yapanlarda, epinefrin ve norepinefrin ortalamaları bakımından hem akut hem de kronik anlamlı artışlar varken dopamin açısından bir etki buunmamıştır. Gevşeme egzersizi yapanlarda, sadece epinefrin ortalamaları kronik anlamlı artış göstermiştir. Sadece gevşeme egzersizi yapan gruplarda HSP 70 değerlerinde kronik fark görülmezken, diğer gruplarda akut ve kronik olarak artışlar tespit edilmiştir.Sonuç. Kayakla atlama egzersizi hem akut hem de kronik etkiye göre epinefrin ve norepinefrin salınımını artırırken dopamin salınımını değiştirmemiş, akut olarak HSP 70 değerlerini artırmıştır. Gevşeme egzersizi epinefrin ve norepinefrin salınımını akut olarak değiştirmezken kronik olarak epinefrin değerini düşürmüştür. HSP 70 değerlerini ise akut olarak arttırmıştır.