Determination of the Effect of Probiotic Bacteria Addition on Spermatological Parameters in Long-Term Storage of Bovine Semen


Ömür A. D. (Executive), Acısu T. C., Çelebi Ö., Koca R. H., Apaydın Yıldırım B., Akarsu S. A., et al.

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2023
  • End Date: September 2024

Project Abstract

Sperma sulandırıcılarına patojen mikroorganizmalara karşı çeşitli antibiyotik maddeler eklenmektedir. Ancak eklenen bu antibiyotikler spermatozoonlar üzerinde yan etki gösterebilmekte ve bu işlemden sonra sperma kalitesinde bir düşüş gözlemlenebilmektedir. Bu yüzden planlanan çalışmada, boğa sperma sulandırıcısına probiyotik grubunda yer alan Lactobacillus rhamnosus (LR), Lactobacillus acidophilus (LA) ve Bifidobacterium longum (BL) eklenerek spermanın dondurulma çözdürülme sonrası kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan 4 adet erkek boğadan sperma alınacaktır. Alınan sperma ilk önce motilite yönünden kontrol edilecek, sperma kalitesi uygun olan ejekülatlar pooling yapılmadan ayrı ayrı değerlendirilerek spermanın sulandırılması ve dondurulması işleminde kullanılacaktır. Çalışmada gruplar şöyle dizayn edilecektir: kontrol grubu, antibiyotiksiz kontrol grubu, LR grubu, LA grubu ve BL grubu. Kontrol grubunda antibiyotik kullanılacak, antibiyotiksiz kontrol grubu oluşturulacak, probiyotik gruplarına antibiyotik kullanılmayacaktır. Sulandırma işlemi ve gruplara göre probiyotik ilavesini  takiben sperma numuneleri 0.25 ml’lik payetlere çekilerek yaklaşık 3 saat +5oC’ta ekilibrasyona bırakılacak ve ekilibrasyonu izleyen süreçte sıvı azot buharında (~-100oC), 10 dakika dondurularak -196oC’taki sıvı azotta saklanacaktır. En az bir hafta sıvı azotta bekletilen dondurulmuş sperma örnekleri 37 oC’de 25 sn süre ile çözdürülerek analizler yapılacaktır. Çözdürülen spermada CASA parametreleri ile spermanın kalitesi değerlendirilecektir. Floresan boyalar ile DNA hasarı, akrozomal bütünlük, mitokondriyel membran potansiyeli tespit edilecek olup oksidatif stres parametreleri, miRNA ekspresyon düzeyleri, TRPM3, Star, TGF-β ve Caspase-3  anlamında analiz yapılacaktır. Elde edilen veriler SPSS (IBM SPSS Statistics, 26 V) programı ile analiz edilecektir. Projeden istenilen sonuçların alınmasıyla sperma sulandırıcılarına eklenen antibiyotiklerden kaynaklı zararlı etkinin önüne geçilerek probiyotik özellik gösteren bakterilerin kullanımı ile ilgili tartışma süreci başlayacaktır.