Atık Maddelerin Geri Dönüşümü ile Elektrik Üretimi


Creative Commons License

KUZU A. U., TEPELİ C., YURDAKUL A., ŞAHİN B., AKTAŞ E., TOPCU M. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı hızla artmaktadır ve kentler için zamanla daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Geçmişte uygulanan, insan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan katı atıkların vahşi döküm sahalarına dökülmesi uygarlaşan dünyada giderek geçerliliğini kaybetmektedir. Katı atıkların vahşi depolama ile değil, diğer teknolojilerle bertaraftı hiç şüphesiz büyük maliyetler oluşturmaktadır. Bu noktada atıklardan ekonomik olarak değerlendirilebilir ürünler elde edilip edilemeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. Atıklardan elde edilebilecek ürünler geri kazanılabilir maddeler, kompost ve enerjidir. Enerji geri kazanımı üzerinde en çok çalışılan konulardan biridir. Henüz istenilen seviyeye ulaşılamamış olsa da dünyada atıklardan enerji üreten ve özellikle lokal enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılayan birçok tesis bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kentsel katı atıklardan enerji üretim teknolojilerini inceleyerek bu teknolojilerin teknik ve ekonomik analizlerinin yapılmasıdır. Bu amaçla çalışmada detaylı olarak incelenen teknolojiler düzenli depolama, yakma, gazlaştırma ve anaerobik çürütmedir. Çalışmada öncelikle bölgede üretilen ve ileride üretilecek atık miktarları belirlenip daha sonra atıkların enerji potansiyeli incelenerek atıklardan enerji üretim teknolojilerinin teknik ve ekonomik olarak uygulanabilirliği ele alınmıştır. Bu çalışma Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Birimi (BAP) FLP-2019-7861 nolu “Atık Maddelerin Geri Dönüşümü ile Elektrik Üretimi” Toplumsal katkı projesi kapsamında desteklenmiştir. Bu çalışmayı destekleyen Atatürk Üniversitesi BAB birimine teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler: Katı atıklardan elektrik üretimi, katı atık, Evsel atık, Geri dönüşüm, .