Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesindeki Video Ders Çekim Türlerinin Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi


Ata A. (Executive), Aydemir Arslan M., Ömeroğlu G., Akçay H., Akçay L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2022
  • End Date: October 2023

Project Abstract

Bu proje, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’ndeki video ders çekim ve tasarım türlerinin öğrenci bakış açısıyla değerlendirerek incelemeyi amaçlamaktadır. Bu projede Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’ndeki bir ders üzerinden video ders çekim türlerinin öğrenci kullanımları, tutumları ve motivasyonları açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı desen kullanılacaktır. Açıklayıcı desende iki aşama söz konusudur. İlk aşamada nicel veriler toplanmakta, analiz edilmektedir. İkinci aşamada ise nitel veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir. Birinci aşamada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel desenlerden tek gruplu ön-test- son test desen kullanılacaktır. İkinci aşamada ise nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak öğrencilerin görüşleri alınacaktır.  Çalışma grubu, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dijital Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri dersini alan öğrencilerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılacaktır.  Daha önce 9254 nolu BAP projesinde geliştirilen gözlem formları ve tasarlanan örnek ünitenin videosu, örnek alınarak video içerikleri oluşturulacaktır. Öğrencilere Dijital Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri dersinin 14 ünitesi kapsamında tasarlanan videolar izlettirilecek ve öğrenci kullanım, tutum ve motivasyonları ortaya çıkarılacaktır. Çıkan sonuca bağlı olarak video tasarımının ve çekiminin sonraki süreçlerinde Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi derslerinde uygulanabileceği düşünülmektedir. Ünitelerin içeriğine göre konulacak resim, fotoğraf, arşiv video, animasyon ve yazı gibi içerikler tasarlanıp 13 video oluşturulacaktır. Video dersler geliştirilirken içeriğe uygun olarak farklı çekim teknikleri ile desteklenen videolar tasarlanacak ve öğrencilere sunulacaktır.  İlk aşamada dersin 13 ünitesinin geliştirilmesi, ikinci aşamada ise önceki projede geliştirilmiş ve tasarlanmış video ile birlikte toplam da 14 ünite olarak geliştirilen video derslerin öğrencilere sunulması ve verilerin toplanması işlemleri gerçekleştirilecektir. Günümüz öğrenenleri için çeşitlilik önem arz ettiğinden farklı türlerde çekilip tasarlanan videolar, açık ve uzaktan eğitimde yeni sunumlar ve içerikler oluşturacağından öğrenenler açısından önemlidir. Belli bir senaryoya bağlı, özgün olarak oluşturulacak olan videoları izleyen öğrencilerin kullanımları, tutumları ve görüşlerine istinaden Fakültenin diğer derslerine uygulanabilecektir. Böylelikle yeni içeriklerin sunulması Fakültemizin öğretim kalitesini, tanıtımını ve tercih edilebilirliğini etkileyebilecektir.