Türkiye Ekonomisi İçin Yapısal Reform Ölçüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Yapısal Reformların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


Erkal G., Yalçınkaya Ö., Kaya V.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: September 2023

Project Abstract

Küresel ekonominin mevcut konjonktüründe ekonomik yapısal reformlara atfedilen önem dikkate alınarak Türkiye ekonomisi üzerinde yürütülecek araştırma projesinde ekonomik yapısal reformlar ile ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konu edinilmektedir. Bu kapsamda araştırma projesinin amacı, uluslararası literatürün ekonomik yapısal reformları tanımlama ve ölçme konusundaki gelişimi gözetilerek ulusal kaynaklar temelinde Türkiye için belirli bir kapsam dâhilinde finansal, mali, reel ve ticari sektörlerde doğrudan gerçekleştirilen reform önerilerinin sayıları üzerinden ilk defa 1990-2020 döneminde ekonomik yapısal reform (EYR) göstergeleri oluşturmak ve bu göstergelerin, Türkiye’nin 1990-2020 dönemindeki ekonomik büyüme performansı üzerindeki etkilerini reel ve potansiyel boyutta ampirik açıdan incelenmektir. Böylece araştırma projesinin özgün katkılarını Türkiye için ilk defa EYR göstergelerinin hesaplanması ve EYR göstergelerinin Türkiye’nin 1990-2020 dönemindeki ekonomik büyüme performansı üzerinde teorik yazında öngörüldüğü gibi bir etkiye sahip olup olmadığının ampirik olarak incelenmesi oluşturmaktadır. On sekiz (18) ayda tamamlanması planlanan araştırma projesinde 1990-2020 döneminde Türkiye’de finansal, mali, reel ve ticari sektörlerdeki hangi sıklıkta ve oranda EYR gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilen EYR’lerin Türkiye’nin reel ve potansiyel ekonomik büyümesi üzerinde istatistiki açıdan önemli ve anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı sorularına yanıt aranmaktadır. Böylece araştırma projesinin Türkiye’de EYR’lerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusunda öneri, çıkarım ve temenni boyutunda kalan tartışmalara teorik dayanak oluşturacağı, ulusal literatürde EYR’lerin mikro ve makro düzeydeki etkilerini konu edinecek yakın gelecekteki ampirik çalışmalara öncülük ederek EYR’lerin etkilerini konu edinen ulusal ve uluslararası literatürün gelişimine ve Türkiye ekonomisinde uzun vadede dengeli ve sürdürülebilir büyüme hızlarına yakınsanabilmesi amacıyla uygulanacak kamu politikalarının tasarımına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.