Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ndeki Video Ders Çekim Türlerinin Uzman Görüşleri Açısından İncelenmesi


Ata A., Aydemir Arslan M., Ömeroğlu G., Akçay H., Akçay L.

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.1-20

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler için geliştirilen video ders çekim türlerinin uzman bakış açısıyla değerlendirilerek incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda seçilen bir dersin bir ünitesi üzerinden hazırlanan çeşitli video çekim türleri uzmanlara izlettirilerek hangi çekim türü ve biçiminin daha faydalı olduğu yönünde inceleme yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tasarım tabanlı araştırma kullanılmıştır. Çalışma grubunu 5 iletişim ve 5 öğretim tasarımı uzmanı olmak üzere toplamda 10 uzman oluşturmaktadır. Seçilen uzmanlar mesaj tasarımı, öğretim tasarımı ve kurgu aşamalarında çalışmış, hem video tasarımı hem de öğretim tasarımı kısmında etkin kişilerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak gözlem formu kullanılmıştır.  Uzmanlara Ata’nın geliştirdiği (2020) “Görsel, İşitsel ve Öğretimsel Gözlem Formları” gösterilerek form yeniden geliştirilmiş ve oluşan bu form aracılığıyla da video tasarlanmıştır. Tasarlanan video uzmanlara izlettirilerek görüşleri alınmıştır. Uygulama sürecinde çeşitli türlerde çekilmiş ve tasarımlanmış olan görüntüler bir ünitede birleştirilerek uzmanlara sunulmuştur. “Dijital Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri” adlı dersin “Dijital Ses Ve Görüntü Düzenlemede Temel Kavramlar” adlı ilk ünitesi için tasarlanan video, uzman görüşleri çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik olarak sonrasında diğer ünitelere de uygulanabilecektir. Bu dersin seçilmesinin sebebi ders içeriğinde tasarlanabilecek çok fazla görsel olması ve uygulamaya yönelik konuların bulunmasıdır. Bu özellikler dikkate alınarak ünite içeriğinin senaryosu oluşturulmuş ve video çekimi sanal stüdyoda yapılmıştır. Video görsel olarak çekim ölçekleri, derse eklenen unsurlar ve görüntü geçişleri başlıkları göz önünde tutularak bu ünitenin içeriğine uygun olarak konulacak resim, fotoğraf, arşiv video, animasyon ve yazı gibi içerikler tasarlanmıştır. İşitsel olarak müzik ve söz başlığı altında incelemeler yapılmış ve ilgili kısımlara eklenmiştir. Öğretimsel unsurlarda da yazılı ve çekicilik katan unsurlar üzerinde durulmuştur. Video görüntüleri ve tasarlanan materyaller senaryoya uygun olarak yerleştirilmiş ve video tasarımı gerçekleştirilerek örnek bir video oluşturulmuştur. 7 aşamadan oluşan tasarım tabanlı araştırma olan bu çalışmada öncelikle video dersin bir ünitesinin geliştirilmesi belli aşamalarla gerçekleştirilmiş sonraki aşamalarda da ikinci geliştirilen video dersin uzmanlara sunulması ve verilerin toplanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Uzman görüşleri ve gözlem formları aracılığıyla tasarlanan video baştan sona kadar değerlendirilmiştir. Çekim ölçekleri başlığı altında omuz, göğüs ve bel çekim kullanılmış, derse eklenen unsurlar başlığı altında VTR, animasyon, fotoğraf, resim, hareketli infografi, yazı, giriş jeneriği, KJ, kurum amblemi, intro (giriş-çıkış), doodle ve rol caption kullanılmıştır. İşitsel unsurlar başlığı altında da müzik, ses ve efekt olarak değerlendirilmiş ve videoda ilgili yerlere yerleştirilmiştir. Video öğretimsel unsurlar olarak da yazılı ve çekicilik katan unsurlar diye iki başlık altında tasarlanmış ve büyük ve küçük harf, okunabilirlik, düz yazı ve zıt renklerle birlikte çekicilik katan unsurlara yer verilmiştir. Araştırmada çıkan sonuca bağlı olarak uzman görüşleri ışığında daha sonraki çalışma için de 14 üniteye uygulanabilmesi öngörülmektedir.