Evrim Teorisinin Sanayi Toplumundaki Yeri


Creative Commons License

Küçükali A.

İş ve Hayat Dergisi, vol.6, no.1, pp.9-23, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: İş ve Hayat Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.9-23
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanlık tarihi, insanların var olduğu günden bu yana, sürekli olarak bir değişim ve dönüşümün içerisinde olduğunu göstermektedir. Sınırsız insan

ihtiyaçları, toplumları büyük veya küçük birçok değişimlere zorlamış böylelikle daha ilkel çevre ve yaşam şartlarından, daha gelişmiş yaşam şartlarına doğru devam eden dönüşümler ortaya çıkmıştır.

Toplumsal değişimin en açık ve hızlı yaşandığı coğrafya ise tarım toplumundan, sanayi/modern topluma geçiş yapan 19. yüzyıl Avrupa’sıdır. Dönemin

halk kitleleri yeni karşılaştıkları kapitalist ekonomik sisteminin beklentilerinden oldukça uzak ve acımasız bir yaşam tarzı ortaya koyduğunu kısa bir

sürede yaşayarak tecrübe ettiler.

Tarih boyunca içerisinde yaşadıkları toplumun ve çağın değer, tutum ve kabullerinden etkilenen bilim ve düşünce insanları, sanayi toplumun ihtiyaçları

doğrultusunda yeni teoriler üretmekte de gecikmemişlerdir. Bu durum yalnızca sosyal bilimlerin teorilerini değil fen bilimlerinin de teorilerinin şekillenmesinde önemli etkilere sahip olmuştur.

Bu çalışmada; doğada uygun ve güçlü canlıların kalıp, güçsüz ve zayıfların ortadan kalkmasını, elenmesini “doğal seleksiyon” ile açıklayan Darwin’in

evrim teorisinin, dönemin kapitalist ve seküler dünya anlayışını meşrulaştırma çabası içerisinde olduğu araştırma konusu yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Sanayi Devrimi, Evrim Teorisi, Toplumsal Yapı, Evrimsel Bütünleşme.

THE PLACE OF EVOLUTION THEORY IN THE INDUSTRIAL SOCIETY

ABSTRACT

Human history is in a continuous change and transformation from the day mankind existed. Unlimited human needs forced societies to make big or smallmany changes. Therefore, the transformations which continue from primal living conditions to more advanced living conditions, came up.

Europe of the 19th century that switched from agricultural society to endustrial/modern society is the fastest region to experience this social transformation. The community of this period experienced that the capitalist economical system created a life style which is cruel and is far from expectations.

The scientist and thinkers that are affected by values and attitudes of their time;were not late to produce new theories about needs of the industrial society. This situation had an important effect not only on social sciences but also science.

In this study; the research subject is the fact that Darwin’s evolution theory that explains the survival of strong beings and extinction of weak beings with “natural selection”, is in an effort to make capitalist and secular understanding legitimate.

Key Words: Industrial Revolution, Evolution Theory, Social Structure, Integration of Evolutionary.