Akademisyenlerin kovid-19 algısı


Creative Commons License

Küçükali A., Çınar O.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1633-1654, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: İnsan türünün varlığını tehdit eden küresel virüs salgınları, tıbbi olduğu kadar derin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel etkiler meydana getirmektedir. 2020 yılı itibari ile salgın (pandemi) haline gelen Kovid-19 hastalığı, toplumların yerleşik birçok toplumsal davranış kalıplarını değiştirme düzeyine ulaşmıştır. Sağlık bilimciler bu salgının tedavisi üzerine yoğunlaşırken, sosyal bilimciler ise salgının ekonomik ve toplumsal boyutu ile ulusal ve uluslararası güvenlik açısından ifade ettiği anlamlar üzerinde durmaktadırlar. Bu araştırma, Kovid-19 salgınının Atatürk Üniversitesi akademisyenlerince nasıl algılandığının tespit edilmesi amacıyla 2020 yılı Nisan ayında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini anketleri eksiksiz dolduran 245 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplamada kullanılan anket, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Anket soruları: 1) Kovid-19 salgınının kasıtlı olarak üretildiğine dair algılar, 2) Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik beklentiler ile kurumsal ve bireysel tedbirlerin değerlendirilmesi, 3)Kovid-19 salgını ile ilgili genel algılar başlıkları dâhilinde değerlendirilmiştir. Akademisyenler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan ulusal ve yerel tedbirleri yeterli görmekle birlikte bu salgının küresel akıllarca tasarlanmış ve ilerde devam edecek biyolojik saldırılardan biri olabileceğine yönelik bir algıya sahip olduklarını da belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Pandemi, Komplo Teorileri, İnfodemi (Bilgi Kirliliği), Akademisyenler, Atatürk Üniversitesi Covid-19 Perception of Academicians Abstract: Global virus outbreaks that threaten the existence of the humankind have profound social, economic, political and cultural effects as well as medical. Covid-19 disease, which has become a pandemic as of 2020, has reached the level of changing many established social behavior patterns of societies. While health scientists focus on the treatment of this pandemic, social scientists are more concerned about the economic and social dimension of the epidemic and its meanings in terms of national and international security. This research was conducted in April 2020 to determine how Atatürk University academicians perceived the Covid-19 outbreak. The sample of the study was 245 academicians who filled the questionnaires completely. The questionnaire used to gather data was developed by the researchers. Survey questions were evaluated in three parts: 1) Perceptions that the Kovid-19 pandemic was intentionally produced, 2) Economic expectations and evaluation of institutional and individual measures for the Covid-19 outbreak, and 3) General perceptions about the Covid-19 outbreak. As a result of the study it was found out that academicians evaluated the national and local measures taken in combating the Covid-19 sufficient, but they also stated that this might be one of the biological attacks designed by global minds and it would continue in the future. Keywords: Covid-19, Pandemic, Conspiracy Theories, Infodemic, Academicians, Atatürk University