Cinsellikle İlgili Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin Cinsel Sağlik Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Özkan H. , Üst Z. D. , Ejder Apay S.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.11-21, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.11-21

Abstract

Aim: The aim of this study was to compare the sexual health knowledge level of the students who are educated and uneducated about sexuallity.
Method: The data of post-test comparative and quasi-experimental research were collected by using questionnaire and Sexual Health Information Test between 06.02.2017-22.05.2017 among 112 students studying in the 1st and 4th grades of Midwifery Department of a university in the East. Consent of the students and necessary permissions were obtained before the data collection. Percentage distribution, mean, standard deviation, t-test for independent groups and Chi-square test were used to evaluate the data.
Results: According to the mean scores of sexual health knowledge test, the mean score of the students who trained about sexual education was 31.65±3.61 and the mean score of the students who were not trained was 22.85±3.52 and the difference was statistically significant.
Conclusion: As a result of the study, it was found that the students who trained about sexual education had a high percentage of correct answers to the expressions in the Sexual Health Information Test and the mean score was higher than the uneducated group. 

Amaç: Bu araştırma, cinsellikle ilgili eğitim alan ve almayan öğrencilerin cinsel sağlık bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Son test karşılaştırmalı ve yarı deneysel türde yapılan araştırmanın verileri Doğuda bir üniversitesinin Ebelik Bölümü 1 ve 4. sınıfında okuyan 112 öğrenci ile 06.02.2017-22.05.2017 tarihleri arasında anket formu ve Cinsel Sağlık Bilgi Testi kullanılarak toplanmıştır. Verilerinin toplanmasından önce gerekli izinler ile öğrencilerin onamı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi ve Ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Cinsel sağlık bilgi testi puan ortalamalarına göre cinsel eğitim alan öğrencilerin puan ortalamalarının 31.65±3.61, almayan öğrencilerin puan ortalamalarının ise 22.85±3.52 olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Araştırma sonucunda, eğitim alan öğrencilerin Cinsel Sağlık Bilgi Testi’ndeki ifadelere yüksek oranda doğru cevap verdikleri ve puan ortalamalarının eğitim almayan gruptan daha yüksek olduğu bulunmuştur.