DEVLETİN GÖRELİ ÖZERKLİĞİ TEZİ VE ABD’DE 2008 FİNANSAL KRİZİ


Aydın G.

BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.3, pp.553-577, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışma, 2008 Krizi’nde neoliberalizmin ABD’de sorgulanmasına rağmen hükümet uygulamalarında neden derinleştiğini anlamak için Obama ve Trump dönemlerindeki devlet ve sermaye ilişkilerine odaklanmıştır. Devletin Göreli Özerkliği Tezi’nin ABD’nin Obama ve Trump döneminde krize yanıt olarak geliştirilen devlet politikalarını açıklamada ne derece başarılı olduğu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, ilkin, Poulantzas’ın Devletin Göreli Özerkliği Tezi Domhoff ve Miliband’ın çalışmaları çerçevesinde eleştirel olarak incelenmektedir. Obama’nın seçim kampanyalarının sermaye sınıfı tarafından desteklendiği, Trump’ın ise iş adamı olması hasebiyle sermaye sınıfının ABD devlet politikalarının oluşturulmasına doğrudan katılım sağladığı vurgulanmaktadır. Bunun sonucunda, bu yönetimlerin krize karşı geliştirdikleri politikaların neoliberalizmin derinleşmesine ve bu sistemdeki hataların göz ardı edilmesine neden olduğu tartışılmaktadır. Sonuç bölümünde, devletin sermaye sınıfı ile sıkı bağları sonucu krize yönelik politikaları geliştirip uygularken göreli özerk davranamadığı, daha çok finans sermayesinin bir aracı gibi davrandığı ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: 2008 Küresel Finansal Krizi, Devletin Göreli Özerkliği Tezi, ABD, Devlet-Sermaye İlişkileri, Poulantzas.