PANDEMİ DÖNEMİNDE EV İŞÇİLİĞİ YAPAN KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESPİTİ VE SOSYAL POLİTİKA ÖNERİLERİ


Creative Commons License

Küçükali A., Özmen K., Serçemeli C., Yılmaz N.

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 24 - 25 March 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

DETECTION OF THE PROBLEMS FACED IN WORKING LIFE OF WOMEN WHO DO DOMESTIC WORK DURING THE PANDEMIC PERIOD AND SOCIAL POLICY RECOMMENDATIONS This work was supported by Research Fund of the Ataturk University. Project Number: 9523. Abstract: The number of women working in domestic services is quite high in Turkey, especially in line with gender acceptance, as in the rest of the world, and they generally work without any security. The fact that domestic work is seen as a low-skilled, low-paid job that does not require education increases gender inequality. The fact that women working in domestic services do not have the right to social security is one of the most important problems in their organization; In addition to the many problems they have experienced, the Covid-19 epidemic, which has affected the whole world, has further aggravated the working conditions of women working in domestic services. The aim of this study is to identify the problems faced by women working in domestic services in their working life and the problems they have experienced during the pandemic process, and to develop social policy recommendations. For this purpose, the qualitative research method, which is among the scientific research methods, was used. Within the scope of the research, interviews were conducted with 20 women working in domestic services in Erzurum and Muş provinces using a semi-structured interview form. In order to analyze the data, codes and themes were extracted with the help of NVivo 12 program and content analysis was made. Considering the findings obtained as a result of the research, it has been determined that women working in domestic services are working because of poverty. The most important problems they experience; It has been determined that problems such as working without social security, wiping glass on high floors that pose a danger to occupational health and safety, exposure to chemical substances, long working hours, employer dissatisfaction with the work done, psychological harassment and lack of wage standard and security.


bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: 9523’tür. 

Özet: Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle toplumsal cinsiyet kabulü doğrultusunda oldukça yüksek sayıdadır ve genellikle güvencesiz şekilde çalışmaktadırlar. Ev hizmetlerinde yapılan bu çalışmaların düşük vasıflı, düşük ücretli ve eğitim gerektirmeyen bir iş olarak görülmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini artırmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışan kadınların sosyal güvenlik hakkına sahip olmamaları da örgütlenmelerindeki en önemli sorunlardan olup; yaşadıkları pek çok problemin yanında, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ev hizmetlerinde çalışan kadınların çalışma şartlarını daha da ağırlaştırmıştır. Bu çalışmanın amacı, ev hizmetlerinde çalışan kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları ve pandemi sürecinde yaşamış oldukları problemleri tespit etmek ve sosyal politika önerileri geliştirmektir. Bu amaçla bilimsel araştırma yöntemlerinden, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında Erzurum ve Muş illerinde ev hizmetlerinde çalışan 20 kadınla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesi amacıyla NVivo 12 programı yardımıyla kod ve temalar çıkarılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular dikkate alındığında, ev hizmetlerinde çalışan kadınların yoksulluk nedeniyle çalışmakta oldukları tespit edilmiştir. Yaşadıkları en önemli sorunların; sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalışılması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike arz eden yüksek katlarda cam silinmesi ve kimyasal maddelere maruz kalınması, uzun çalışma süreleri, yapılan işten işverenin memnuniyetsizliği, psikolojik taciz ve ücret standardı ve güvencesinin olmaması gibi problemlerden meydana geldiği tespit edilmiştir.