Bruselloz Geçirmek Mesleği ve Beslenmeyi Değiştiriyor mu?


Creative Commons License

Parlak E. , Ökke D., Alay H. , Parlak M.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.196

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 9
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196

Abstract

Giriş: Bruselloz; dünya üzerinde zoonotik hastalıklar arasında en sık görülenidir. Brusellozda pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketimi ve hayvancılık en önemli risk faktörleridir. Bruselloz hastalarında tanı sonrası hayvancılık mesleğini bırakmak ve beslenme alışkanlığındaki değişikliği araştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 30 Ekim 2019-25 Şubat 2020 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi klinik, polikliniklerinde izlenen bruselloz hastaları dahil edildi. Hastaların tanısı; klinik bulgular, serolojik test ve/veya kan kültürü sonuçlarına göre konuldu. Hastalara yüzyüze görüşme yolu ile uygulanan bir anket formu dolduruldu. Veri girişleri SPSS 20 paket program ile yapıldı. Bulgular: Olguların 55’inin (%51,9) erkek, 51’inin (%48,1) kadın olduğu görüldü. Hastaların ortalama yaşı 44,99±17,15 (18-92) idi. Eğitim düzeyine bakıldığında okuryazar olmayan 48 (%45,3), ilkokul 20 (%18,9), ortaokul mezunu 15 (%14,2), okuryazar olan 12 (%11,3), lise sekiz (%7,5) ve üniversite mezunu olan üç (%2,8) hasta vardı. Hastaların gelir düzeyine bakıldığında 2,000 TL altında olan 76 (%71,7) hasta vardı. Meslekleri hayvancılık (%73,6) ve ev hanımı (%15,1) ağırlıklı idi. Büyük çoğunluğu köylerde (%67,9) ve ilçelerde (%23,6) yaşıyordu. Hasta hayvan temaslı 55 hastada vardı. Semptom sürelerine bakıldığında akut bruselloz 39 (%36,8) olguda, subakut bruselloz 55 (%51,9) olguda tespit edildi. Eklem ağrısı %85,8’inde vardı. Hastalık hakkında bilgi düzeyi çoğunlukla orta (%34,9) ve kötü (%33) idi. Serolojik pozitiflik %97,2’sinde tespit edildi. Wright testi 1/1280 titrede 74 hastada, 1/320 titrede 10 hastada, 1/160 titrede altı hastada ve üç hastada 1/2560 titrede pozitif bulundu. Brusellozun hayvancılık ile bulaştığını söyleyen hasta sayısı 90 (%84,9) idi. Hastaların hepsi peynir tüketiyordu ve peyniri kendisi yapanlar 93 hasta (%87,7) iken dışardan köy peyniri alanlar 22 (%20,8) kişiydi. Yaptığı peyniri hemen yiyen hasta sayısı 40 (%37,7), 2-3 ay bekletenler 31 (%29,2) idi. Hastaların %78,3’ü sütü, %72,6 peynir ve yoğurdu, %71,7’si kaymağı yemeği bıraktığını belirtti. Hayvancılığı bırakanlar dört ve bırakmayı düşünen 36 hasta vardı. Komplikasyon olarak spondilodiskit (%19,8), sakroileit (%9,4), epididimoorşit (%6,6) ve psoas apsesi (%2,8) görüldü. Sonuç: Bruselloz zoonotik, sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. En büyük risk faktörleri hayvancılık ve kaynatmadan peynir yapımı olarak tespit edildi. Pastörize süt ve süt ürünü tüketimi çok azdı. Hastaların peyniri kaynatmadan yaptığı öğrenildi. Çoğunluğu ekonomik nedenlerle hayvancılığı düşünmelerine rağmen bırakamadığını belirtti. Anahtar Kelimeler: Bruselloz, hayvancılık, peynir tüketimi