THE ROLE OF PROACTIVE PERSONALITY IN THE EFFECT OF POLITICAL SKILL ON WORK SATISFACTION


Açar O., Uçan F., Avci S. B.

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.674-686

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.674-686
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

The importance of the attitudes and behaviors developed by the employees towards the success of the

organizations has been proved by various researches. Job satisfaction, defined as the combination of

psychological, physiological and environmental conditions that cause a person to be satisfied with

her/his job, is important for both the private sector and public institutions. There is no doubt that the

employee's personal characteristics are also effective in achieving job satisfaction. Politic skill is

defined as the ability to effectively understand others in the workplace and to use this knowledge to

enable others to act in a way that improves their personal / organizational goals. Proactive personality

refers to the tendency to influence environmental change and the goal of engaging in proactive behavior rather than being reactive.“Political skills” and “proactive personality” characteristics are assumed to

affect job satisfaction.

In this context, the aim of the study is to determine and evaluate the role of the proactive personality

in terms of the impact of the political skills of the administrative staff at a state university on job

satisfaction. For this purpose, the “Proactive Personality Scale" designed by Bateman and Crant (1993),

"Politic Skill Inventory" designed by Ferris et al. (2005) -adapted to Turkish by Özdemir and Gören

(2015)- and Minnesota Job Satisfaction Scale were applied to determine the intermediary role of

proactive personality in the impact of political skill on job satisfaction. A questionnaire was applied to

246 administrative staff working at a state university. The data obtained were analyzed using SPSS

25.00 program. According to the findings of the analyzes, a significant relationship was found between

political skills and job satisfaction. Also, political skill, job satisfaction and proactive personality levels

of the participants differ significantly in terms of some demographic variables. Consequently, the

importance of developing political skills and proactive personality traits has been revealed in order to

increase job satisfaction levels of employees.

Kurumların başarısında çalışanların işe karşı geliştirdiği tutum ve davranışların ne kadar önemli olduğu

çeşitli araştırmalarla ispatlanmıştır. Bir kişinin işinden memnun olmasına sebep olan psikolojik,

fizyolojik ve çevresel koşulların birleşimi olarak tanımlanan iş tatmini gerek özel sektör gerek kamu

kurumları açısından önem arz etmektedir. Hiç şüphesiz çalışanın iş tatminini sağlamada kişisel

özellikleri de etkilidir. Başkalarını iş yerinde etkili bir şekilde anlama ve başkalarının kişisel ve/veya

örgütsel hedeflerini geliştirecek şekilde hareket etmelerini sağlamak için bu bilgiyi kullanma yeteneği

olarak tanımlanan “politik beceri” ve çevresel değişmeyi etkileme eğilimi ve reaktif olmaktan ziyade

proaktif davranışa girme eğilimini ifade eden “proaktif kişilik” özelliklerinin iş tatminini etkilediği

varsayılmaktadır.

Bu kapsamda çalışmanın amacı, bir devlet üniversitesindeki idari personelin politik becerilerinin iş

tatmini üzerindeki etkisi açısından proaktif kişiliğin üstlenmiş olduğu aracı rolün belirlenmesi ve

değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Bateman ve Crant (1993)’ın tasarladığı “Proaktif Kişilik

Ölçeği” ,Ferris vd. (2005)’ın tasarladığı, Özdemir ve Gören (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan

Politik Beceri Envanteri ve Minnesota İş Tatmin Ölçeği uygulanarak politik becerinin iş tatmini

üzerine etkisinde proaktif kişiliğin aracı rolü saptanmıştır. Çalışma kapsamında bir devlet

üniversitesinde görev yapan 246 idari personele anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.00

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre politik beceri ve iş

tatmini arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların, politik beceri, iş tatmini ve

proaktif kişilik düzeyleri, bazı demografik değişkenler açısından, anlamlı düzeyle farklılık

göstermektedir. Sonuç olarak çalışanların iş tatmini düzeylerini artırabilmek için politik becerileri ve

proaktif kişilik özelliklerinin geliştirilmesinin önemi ortaya çıkarılmıştır.