The Effect of Different Soil Management on Some Physical Properties of Soil


Gündüz Z., Barik K.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, pp.1797-1807, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was carried out to determine the effect of different usage conditions of agricultural areas on physical properties of soil in Çınar district of Diyarbakır province. For this purpose, a total of 15 points were taken as 5 samples from each of the agricultural areas used in three different ways (dry, pastureland, irrigated). Texture, pH, EC, lime, organic matter, bulk density, hydraulic conductivity and aggregate stability were analyzed in soil samples. According to the findings, it was found that the region is heavily textured in terms of textures, and that the irrigated and dry agriculture areas of the cultivated agriculture were sufficient in terms of organic matter. While there was no difference between the organic and organic matter content of the soils, hydraulic conductivity and pH, there was no significant difference between dry and watery sampling points. Since the pH values of the soils are determined at the level of alkaline and alkaline levels, it can be problematic in time. Significant differences have been achieved between the use of soils and porosity, bulk density and aggregate stability.

Bu araştırma, Diyarbakır ili Çınar ilçesi tarım topraklarının farklı kullanım koşullarının
toprağın fiziksel özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla üç farklı şekilde
kullanılan (kuru, mera, sulu) tarım alanlarının her birinde 5 örnek olmak üzere toplam 15 noktadan
örnek alınmıştır. Toprak örneklerinde tekstür, pH, EC, kireç, organik madde, kütle yoğunluğu, hidrolik
iletkenlik ve agregat stabilitesi analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bölge topraklarının
tekstür bakımından ağır bünyeli, organik madde içeriği yönünden toprak işlemeli tarım yapılan kuru ve sulu tarım alanlarından alınan toprak örneklerinde yetersiz, mera alanlarından alınan toprak
örneklerinde ise yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Toprak örneklerinin organik madde içeriği, hidrolik iletkenlik ve pH bakımından kuru ve sulu tarım alanları arasında belirgin bir fark bulunmazken, mera alanlarından alınan örnekler arasında önemli farklar bulunmuştur. Toprakların pH
değerleri hafif alkalin ve alkalin olup, bilinçsiz gübreleme ve sulama uygulamaları zamanla yöre
topraklarında yüksek pH sorunu oluşturabilir. Ayrıca, toprakların kullanım durumları ile porozite,
kütle yoğunluğu ve agregat stabilitesi arasında önemli ilişkiler belirlenmiştir.