STEM TEMELLİ MATEMATİK UYGULAMALARI


Creative Commons License

Bolat Y. İ., Gülcü A. (Editor)

EFE AKADEMİ, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: EFE AKADEMİ
  • City: İstanbul
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırmada lise matematik dersi çember ve daire konusuna yönelik geliştirilen STEM etkinliklerinin, öğrencilerin problem çözme becerileri, bilgi-işlemsel düşünme becerileri, STEM alanlarına yönelik ilgilerine etkisi ve öğrencilerin bu etkinliklere yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırmada karma araştırma yöntemi desenlerinde biri olan gömülü desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 10. sınıf matematik dersi kapsamında öğrenim gören 33’ er deney ve kontrol grubu olmak üzere toplamda 66 öğrenciden toplanmıştır. Geliştirilen STEM etkinlikleri beş hafta boyunca uygulanmıştır. Nicel verileri toplamak için ön-test son-test olarak; problem çözme envanteri, STEM alanlarına ilgi ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri ölçekleri kullanılmış, verilerin analizinde karma ölçümler için iki faktörlü varyans analizi ve Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Nitel verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, verilerin analizinde betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin; problem çözme becerisi, STEM alanlarına ilgisi ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerine göre deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık oluşturmuştur. Öğrencilerin STEM etkinliklerine yönelik değerlendirmeleri; bilgisayar destekli eğitime (BDE) yönelik değerlendirmeler, STEM etkinliklerine yönelik değerlendirmeler ve İşbirlikli öğrenmeye yönelik değerlendirmeler şeklinde ortaya çıkmıştır. BDE ve STEM etkinliklere yönelik genelde olumlu görüşler çıkarken, işbirlikli öğrenmeye yönelik ise olumsuz görüşler ön plana çıkmıştır. Sonuç: STEM etkinliklerinin 10. Sınıf matematik dersi kapsamında uygulanmasının öğrencilerin problem çözme becerilerini, STEM alanlarına yönelik ilgilerini ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerinde gelişmelere neden olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin STEM etkinliklerine BDE teknolojilerine yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. İşbirlikli çalışma yönünde ise olumlu ve olumsuz görüşleri olmakla birlikte olumsuz görüşlerin daha ağırlıkta olduğu ortaya çıkmıştır.