Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Yaşam Becerileri ve Prososyal Davranışlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Yılmaz T., İmir H. M.

UBCAK 7. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bilecik, Turkey, 22 - 24 November 2021, no.60, pp.166-167

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bilecik
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.166-167
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma, ortaokul öğrencilerinin günlük yaşam becerileri ve prososyal davranışlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve günlük yaşam becerileri ile prososyal davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada korelasyonel model kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Ankara ve Karabük’te 6.7. ve 8. sınıfta olan 402 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Becerileri Eğitimi Ölçeği ve Prososyal Eğilimler Ölçeği’yle toplanmıştır. Araştırmada frekans analizi, t- testi, varyans, Spearman ve Pearson Korelasyon Testi kullanılmıştır. Yaşam Becerileri Eğitimi Ölçeği’nin bazı alt boyut puanlarıyla çocuk sayısı, çocuğun doğum sırası, anne ve baba yaşı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde ilişki gösterdiği, demografik değişkenler bakımından prososyal davranışlar arasında anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşam becerileriyle prososyal davranışları arasında anlamlı ve düşük düzeyde ilişki olduğu bulgulanmıştır. (r=0.389; p<0.05). Anahtar Kelimeler: Günlük Yaşam Becerileri, Prososyal Davranışlar, Sosyal Gelişim