Sığırlarda Embriyo Üretiminde Süperovulasyon Protokolleri ve Süperovulasyon Cevabına Etki Eden Faktörler


Polat B., Çolak A., Okur D. T.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji - Özel Konular, vol.7, no.3, pp.20-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İAlthough embryo transfer in cows is not a common method in our country, interest in this breeding technique is increasing day by day. Embryo transfer includes superovulation, fertilization, embryo collection and transfer. Superovulation is of critical importance in these stages. In superovulation protocols, the aim is to obtain a maximum number of quality fertilized oocytes and therefore transferable embryos. In addition to the protocol applied, the success of superovulation is significantly affected by the hormone, donor animal, follicular development and many other factors. Therefore, determination of these factors affecting the superovulation response is of great importance in terms of the number and quality of the embryos obtained.

İneklerde embriyo transferi ülkemizde yaygın bir yöntem olmamakla birlikte, bu üreme tekniğine duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Embriyo transferi; süperovulasyon, fertilizasyon, embriyoların toplanması ve transfer edilmesi aşamalarını içermektedir. Süperovulasyon, bu aşamaların içerisinde kritik bir öneme sahiptir. Süperovulasyon protokollerinde amaç; maksimum sayıda kaliteli fertilize oosit, dolayısıyla transfer edilebilir embriyo elde edebilmektir. Süperovulasyon başarısı, uygulanan protokolün yanı sıra gonadotropinler, donör hayvan, foliküler gelişim ve diğer birçok faktörden önemli derecede etkilenmektedir. Bu nedenle süperovulasyon cevabına etki eden bu faktörlerin belirlenmesi, elde edilen embriyoların sayısı ve kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.