Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Podzolik Toprakların Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi


Gülnar M., Barik K.

Atatürk Üniversitesi Zİraat Fakültesi Dergisi, vol.50, no.2, pp.128-135, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to evaluate the status of podzolic soils commonly found in the Eastern Black Sea Region,
under different land use conditions in terms of soil quality parameters. Cultivated area used for tea garden, meadow and forest
lands were determined as the study area. The soil profiles for each determined lands were excavated and defined. The study was
done with soil samples taken from each horizonsof profiles. Some chemical and physical analyses were carried out with these
samples based on soil quality parameters. In this study, the texture, soil acidity, lime contend, organic material, electric
conductivity, cation exchange capacity, exchangeable cation, nitrogen, phosphorus, microelement, particle density, aggregate
stability, hydraulic conductivity of these soil samples were evaluated. As a result of these evaluations, it is found all land use types
has high land quality. On the other hand, it was also determined that the soil quality of meadow and forest lands were higher than
the tea cultivating lands.

Bu çalışmanın amacı Doğu Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak bulunan podzolik toprakların farklı kullanım koşulları
altındaki durumlarını toprak kalite parametrelerine göre değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Rize ili sınırları içerisinde çay
tarımı yapılan arazi, çayır ve orman örtüsüyle kaplı araziler çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Belirlenen her bir arazide toprak
profili açılmış ve profil tanımlaması yapılmıştır. Alınan toprak örnekleri ile toprak kalitesini belirleyen parametrelere göre çeşitli
kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Araştırmada, alınan toprak örneklerinin tekstür, toprak reaksiyonu, kireç, organik
madde, elektrik iletkenliği, katyon değişim kapasitesi, değişebilir katyon, azot, fosfor, mikroelement, tane yoğunluğu, agregat
stabilitesi, hidrolik iletkenlik durumları değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda arazi kullanım şekline göre her
üç şekilde kullanılan arazilerinde değerledirilen 4 farklı yöteme göre kaliteli oldukları görülmüş olup; çayır ve orman örtüsüyle
kaplı arazilerin toprak kalitesinin çay tarımı yapılan araziye göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.