Validity and Reliability of the Dimensions of Identity Development Scale into out of School Young Women


Demir Kaya M., Çok F.

TÜRK PSIKOLOJI YAZILARI, vol.25, no.49, pp.68-82, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 49
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: TÜRK PSIKOLOJI YAZILARI
  • Journal Indexes: Psycinfo
  • Page Numbers: pp.68-82
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Identity, which is an answer to an individuals’ question about who they are, is related to ego, environment, and biological process. The evidence in the relevant literature indicate that the identity formation is predicted in the context of the school environment and according to biological gender. It is known that university environments are an important opportunity in the process of identity formation and that the order of psychosocial developmental stages in women may change and the sense of identity and intimacy can be experienced simultaneously for a romantic relationship. However, in the relevant literature, there is not any measurement tool for the evaluation of the identity formation of the out of school women yet. Therefore, the purpose of this study is to adapt dimensions of Turkish version the dimensions of identity development scale (DIDS) into out of school emerging adult women. The DIDS is a self-report scale consisting of 25 items and five sub-scale. The participants of the study consisted of 215 women (n = 172 high school graduates, 80%; n = 43 primary school graduates, 20%) aged between 18-24. Dimensions of identity development scale and personal information form were used to collect data. The results of confirmatory factor analysis showed that the five-factor structure of the 25-item DIDS, namely exploration in breadth, exploration in depth, ruminative exploration, commitment making, and identification with commitment, was confirmed. For the reliability study of the scale, the internal consistency coefficient and structural reliability were examined. Cronbach’s alpha coefficients for the sub-dimensions of DIDS ranged from .68 to .80. The research findings showed that DIDS is a valid and reliable instrument that can be used in the measurement of identity formation in women aged 18-24, who are in an out of school environment in Turkish culture.

Bireyin kim olduğuna ilişkin sorgulamalarının bir yanıtı olan kimlik; ego süreci, çevre (ortam) ve biyolojik sürecin bir ürünüdür. Kimlik biçimlenmesinde okul ortamının etkili olduğu ve biyolojik cinsiyete göre farklı süreçlerin deneyimlendiği göze çarpmaktadır. Kimlik keşfi sürecinde üniversite ortamlarının önemli bir fırsat olduğu ve kadınlarda psikososyal gelişim evrelerine ilişkin sıralamanın değişerek kimlik ile yakınlık duygusunun romantik bir ilişki için eş zamanlı yaşanabileceği bilinmektedir. Bununla birlikte, ilgili alanyazında okul dışı ortamda yer alan kadınların kimlik biçimlenmesinin değerlendirilmesine yönelik herhangi bir ölçme aracının ise henüz bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği’nin (KGBÖ) Türkçe formunun okul dışı beliren yetişkinlik dönemindeki kadınlar üzerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. KGBÖ 25 madde ve beş alt boyuttan oluşan bir öz bildirim ölçeğidir. Araştırmanın katılımcılarını 18-24 yaş arasında bulunan 215 kadın (n = 172 lise mezunu, %80; n = 43 ilköğretim mezunu, %20) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla kimlik gelişiminin boyutları ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 25 maddeden oluşan KGBÖ’nün seçeneklerin genişlemesine araştırılması, seçeneklerin derinlemesine araştırılması, seçeneklerin saplantılı araştırılması, içsel yatırımda bulunma ve içsel yatırımla özdeşleşme olmak üzere toplam beş faktörlü yapısının doğrulandığını göstermiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışması için iç tutarlık katsayısı ve yapısal güvenirliğe bakılmıştır. KGBÖ’nün alt boyutları için Cronbach alfa katsayılarının .68 ile .80 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırma bulguları, KGBÖ’nün Türk kültüründe okul dışı ortamda bulunan, 18-24 yaş arasındaki kadınlarda, kimlik biçimlenmesinin ölçümünde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.