Investigation of Relationship Between Behavior Characteristics and Entertainment Tendencies of University Students Relating Folk Dances


Creative Commons License

Önal L. , Gerek Z. , Bedir F. , Bedir D.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.19, no.4, pp.104-114, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.104-114

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship between behavioral characteristics and amusement tendency of students who are interested in folk dances at different universities in Turkey and participate in competition between universities. Students, interested in and perform folk dances in universities in Turkey constitutes the universe of research. The sample group consists of a total of 332 students, 179 of which are women and 153 of which are male, from the universities participating in the Universities folk dances competition held in Muğla Bodrum in April 2017 by the Turkey University Sports Federation. A three-part questionnaire was used in the study. In the first part, the demographic characteristics of the participants were used. In the second part, the Adult Playfulness Trait Scale (APTS) which is developed by Shen, Chick ve Zınn (2014), has been made reliabilty and validity by Yurt, Keles and Koğar (2016) in Turkish used. In the third part, Behavior Scale (BS) which is developed by Batıgün and Şahin (2006) was used. In the analysis of the data, frequency analysis was used to determine the demographic variables, Independent Samples T-Test was used to compare the scales according to the gender variable, and Pearson Correlation test was used to examine the relationship between the two scales. As a result of the analysis, it is found that there was a significant relationship between adult playfulness trait scale and Behavior Scale (p <0.01). As a result of the research, it is determined that there is a significant positive relationship between the personality tendencies and amusement tendency of the participants (p <0.01). In addition, high scores on behaviors suggest that individuals have an A-Type personality tendency and these individuals have show a tendency to amusement. 

Yapılan bu çalışmada Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve üniversiteler arası halk dansları yarışmalarına katılan öğrencilerin, davranış özellikleri ile eğlence eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini; Türkiye’de bulunan üniversitelerde halk danslarıyla ilgilenen ve aktif olarak gerçekleştiren öğrenciler oluştururken; örneklem grubunu ise Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun, 2017 yılı Nisan ayında Muğla Bodrum’da gerçekleştirdiği üniversiteler arası halk dansları yarışmasına katılan üniversitelerden, 179’u kadın, 153’ü erkek olmak üzere toplam 332 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri, ikinci bölümde Shen, Chick ve Zınn (2014) tarafından geliştirilen ve Yurt, Keleş ve Koğar (2016) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Yetişkin Eğlence Eğilimi Özelliği Ölçeği (YEEÖÖ), üçüncü bölümde ise Batıgün ve Şahin (2006) tarafından geliştirilen Davranışlar ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, demografik değişkenleri tespit etmek amacıyla frekans analizi, ölçeklerin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında Independent Samples T-Testi ve her iki ölçeğin birbirleriyle olan ilişkisini incelemek amacıyla Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Yetişkin Eğlence Eğilimi Özelliği Ölçeği ile Davranışlar Ölçeği arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Araştırmanın sonucunda katılımcıların kişilik eğilimleri ile eğlence eğilimleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Ayrıca davranışlar ölçeğinden alınan puanların yüksek oluşu bireylerin A-Tipi kişilik eğilimine sahip olduklarını ve bu bireylerin eğlence eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır.