2019 Yılı Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Parlak E. , Pür N. , Parlak M. , Alay H. , Kesmez Can F. , Albayrak A. , ...More

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Ankara, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.1, no.9, pp.179

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.179

Abstract

Giriş: Bruselloz zoonotik, enflamatuvar sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Türkiye’de ve gelişmekte olan toplumlarda hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde en sık Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde görülmektedir. İnkübasyon dönemi 2-3 haftadır. Bulaşma sıklıkla gastrointestinal sistem, konjonktiva, deri ve inhalasyon ile olmaktadır. En sık semptomlar, ateş yüksekliği, halsizlik, iştahsızlık, terleme, kas ve eklem ağrılarıdır. Bu çalışmada bruselloz hastalarının epidemiyolojik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulgularını, tedavi ve komplikasyonları değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde ve polikliniğinde izlenen bruselloz hastaları dahil edildi. Çalışmaya tüp aglütinasyon testi pozitif olan ve/veya kan veya kemik iliği kültür üremesi olan 50 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri, risk faktörleri, brusella tüp aglütinasyon ve kültür sonuçları, eritrosit sedimanatasyon hızları (ESR), C-reaktif protein, tam kan değerleri, trombosit değerleri kaydedildi. Bulgular: Hastaların 32’si (%64) erkek ve yaş ortalaması 40,60±16,36 (minimum 18 - maksimum 71) idi. Mesleklerine bakıldığında en sık ev hanımı (%36), hayvancılık (%32), çiftçilik (%12) ve serbest meslek (%10) olarak bulundu. Hastaların %80’i köy ve ilçelerde yaşıyordu. Hastalardan 23’ünde (%46) akut, 19’unda (%38) subakut, 8’inde (%16) kronik bruselloz vardı. En sık şikayetler halsizlik 45 (%90), kas ağrısı 40 (%80), gece terlemesi 38 (%76), ateş 36 (%72) ve iştahsızlık 30 (%60) idi. Başlıca fizik muayene bulguları 31 hastada (%62) hepatomegali ve 25 hastada (%50) splenomegali olarak saptandı. Standart tüp aglütinasyon testi %60’ında pozitif idi. Olguların %50’de kültür pozitifliği saptandı. En sık komplikasyonlar eklem ağrısı (%88), hematolojik bulgular (%60), spondilodiskit (%20) olarak tespit edildi. Epididimoorşit 4 olguda vardı. Hastaların %72’sine doksisiklin ve rifampisin; %12’sine doksisiklin ve streptomisin; %8’ine doksisiklin rifampisin ve üçüncü kuşak sefalosporin tedavisi; %4’üne doksisiklin, rifampisin ve trimetoprim sulfametaksazol verildi. Sonuç: Hastalara ait laboratuvar değerleri Tablo 1’de verildi. Anahtar Kelimeler: Bruselloz, hayvancılık, tüp aglütinasyon