Tüketicilerin Sigorta Ürünlerine Karşı Dini Tutumları ve Risk Algısı


Creative Commons License

Deligöz K. , Kurnuç M.

The International New Issues In Social Sciences, vol.7, no.1, pp.109-136, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : The International New Issues In Social Sciences
  • Page Numbers: pp.109-136

Abstract

Globalization and rapidly increasing technological developments have brought the insurance sector, which is the service sector, to the center of the national economies. The level of development of the country in insurance service is directly proportional to the level of development of the economies of the country. However, the share of the insurance sector in the financial markets in our country is quite low. The development of the insurance sector in our country is growing due to the development of our economy and the share of the economy is increasing. In terms of enterprises, during the purchasing behavior of consumers belonging to a religion, what attitude they are going to adopt according to the religion and the risks that may arise during this behavior should be known by the enterprises. Because the most important capital for the enterprises is the customers. In today's intensely competitive environment, knowing the attitudes of the customers towards the products provides a competitive advantage and opens the way for making a profit for the enterprise. The world's 1.6 billion Muslim population constitutes an important market. In addition, considering the 95% Muslim population in our country, it is important to examine consumer behavior in terms of religiosity. Therefore, religious attitudes are a matter of priority for businesses and are not neglected. When the subject of religiosity is examined in terms of marketing literature, it is seen that there is an important sub-dimension of the culture which affects the consumer behaviors and purchasing decisions as a natural result

Küreselleşme ve hızla artan teknolojik gelişmeler hizmet sektörü olan sigortacılığı ülke ekonomilerinin merkezine taşımıştır. Ülkenin sigorta hizmetindeki gelişmişlik düzeyi ülke ekonomilerinin gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır. Bununla birlikte ülkemizde finans piyasaları içerisinde sigortacılık sektörünün payı oldukça azdır. Ülkemizde sigortacılık sektörünün gelişimi, ekonomimizin gelişimine bağlı olarak büyümekte ve ekonomiden aldığı pay giderek artmaktadır. İşletmeler açısından ise bir dine mensup tüketicilerin satın alma davranışı esnasında, dinin gereği nasıl bir tutum göstereceği ve bu davranış esnasında ortaya çıkabilecek riskler işletmeler tarafından önceden bilinmelidir. Çünkü işletmeler için en önemli sermaye müşterileridir. Günümüz yoğun rekabet ortamında müşterilerin, ürünlere karşı tutumlarının bilinmesi rekabet avantajı sağlayarak işletme için kâr elde etme yolunu açmaktadır. Dünyada 1.6 milyar Müslüman nüfusu önemli bir pazar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde de %95 müslüman nüfusun olduğu göz önüne alınınca, tüketici davranışlarının dindarlık açısından incelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle dini tutumlar işletmeler için öncelik gerektiren ve göz ardı edilmeyen bir durumdur. Dindarlık konusu pazarlama literatürü açısından incelendiğinde tüketici davranışlarına ve bunun doğal bir sonucu olarak satın alma kararlarına etki eden kültürün önemli bir alt boyutu olduğu görülmektedir.