Innovative V-Class Applications in Fatih Project: Teacher- side Evaluations


Creative Commons License

Gülcü A., Karaca A.

Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.8, no.2, pp.1-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fatih Projesi’nde Yenilikçi V-Sınıf Uygulamaları: Öğretmen Taraflı Değerlendirme

Bu çalışmada, FATİH Projesi kapsamında yenilikçi bir uygulama olan Etkileşimli Sınıf Yönetimi (ESY) yazlımı olan V-Sınıf uygulaması konu edinilmiştir. Yenilikçi ESY V-Sınıf uygulaması ile, gerçek sınıf ortamında tabletler üzerinden sanal sınıf oturumu oluşturulmakta, ders sırasında sunulması gereken her türlü materyalin (ses, video, pdf, gif vb) öğrenci tabletlerine yönlendirilmesi, toplu ya da grup sınavları, anlık sınav, kişi veya grup görüşmesi, öğrenci tabletlerinin her türlü denetimi gibi işlevlerin kullanılmasıyla etkileşimli sınıf ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada ESY V-Sınıf uygulamasının öğretmen ve öğrenciler tarafından ders içerisinde etkili bir şekilde kullanılmasının derse katkısını öğretmen taraflı olarak incelenmiştir. Bu araştırmayla öğretmenlerin tablet PC’ye yönelik tutumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili düşünceleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yenilikçi ESY V-Sınıf uygulamasını kullanabilmek için öğretmenlere bu doğrultuda eğitimler verilmekte ve bundan sonra okullarda her seviyede ESY V-Sınıf uygulamaları başlamaktadır. Araştırmanın modeli, genel tarama modeli türlerinden biri olan betimsel tarama modelidir. Araştırmanın örneklemi olan ve belirtilen ön hazırlıkları tamamlayan MEB bağlı 2 lisede yapılan bu araştırmaya hemen hemen tüm branşlardan 101 (59 Erkek, 42 Kadın) öğretmen katılmıştır. Nitel ve nicel analizlerin yapıldığı bu çalışmada bilgiler, daha önceden geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış anketler aracılığıyla toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmenlerin genel olarak yenilikçi ESY V-Sınıf uygulamalarında Tablet PC kullanımına yönelik olumlu bir tutum sergiledikleri sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetleri, yaşları ve hizmet süreleri ile tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. ESY V-Sınıf uygulamasının avantaj ve dezavantajlarına yönelik önemli sonuçlara varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Fatih Projesi, Yenilikçi Proje EYS V-Sınıf, Milli Eğitim Bakanlığı.