Analysis of The Perception of Music Teacher Candidates’ Attitude and Self-Sufficiency Towards Computer-Assisted Education


Creative Commons License

Lehimler E.

Turkish Studies, vol.11, no.14, pp.441-456, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 14
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Studies
  • Journal Indexes: Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.441-456
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

The rapid development in science and technology brings new approches to teaching and learning. These approches provide new additions to equipments which can be used in education and training day by day. The most important of these technological tools used in education and training activities is computer. With the using of computer in education and training effectively, computer–assisted education has appeared. It is the main of the most important factors to catch success in computer–assisted education, that it is neccessary to defermine the teachers and teacher candidates perception of self–sufficiency and attitudes about computer–assisted education. The purpose of this study is to analyze the perception of music teacher candidates’ perception of their attitudes and self-sufficiency towards computer-assisted education (CAE) in relation to different variations. In this study in which 97 music teacher candidates participated, attitude scale towards CAE and selfsufficiency scale towards CAE developed by Arslan (2006) have been used as a means of data collection. For the analysis of the data, statistics methods such as arithmetic average, standard deviation, independent ttest, One-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis have been used. As a result of the study, it has been determined that attitudes towards CAE are positive and perception of self-sufficiency towards CAE is at a good level. Besides, attitude towards CAE differs according to the condition of having a computer and to the frequency of computer us, but it does not differ according to gender and level of class. In addition, according to the result of the study, music teacher candidates’ perception of self-sufficiency towards CAE differs according to the condition of having a computer and to the frequency of computer use, but it does not differ according to the level of class. Furthermore, it has been determined that there is a positive and a medium relation between music teacher candidates’ attitudes towards CAE and their perception of self-sufficiency. 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişim eğitim ve öğretimde yeni yaklaşımları beraberinde getirmektedir. Bu yaklaşımlar eğitim ve öğretimde kullanılabilecek araç gereçlere her gün yenilerinin eklenmesini sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılan bu teknolojik araçların en önemlisi bilgisayardır. Bilgisayarın eğitim ve öğretimde etkin olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte bilgisayar destekli eğitim (BDE) kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında başarının yakalanması için en önemli faktörlerin başında, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve özyeterlik algılarının tespiti gelmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime (BDE) ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarını farklı değişkenlere göre incelemektir. 97 müzik öğretmeni adayının katıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak, Arslan (2006) tarafından geliştirilen BDE’ye ilişkin tutum ve BDE’ye ilişkin öz- yeterlik algı ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve pearson korelasyon analizi istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda müzik öğretmeni adaylarının BDE’ye ilişkin tutumlarının olumlu ve BDE’ye ilişkin özyeterlik algılarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. BDE’ye ilişkin tutum; bilgisayara sahip olma durumu ve bilgisayar kullanım sıklığına göre farklılık gösterirken, cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılık göstermemektedir. Yine çalışma sonucuna göre, müzik öğretmeni adaylarının BDE’ye ilişkin öz-yeterlik algıları; cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu ve bilgisayar kullanım sıklığına göre farklılık gösterirken, sınıf düzeyine göre farklılık göstermemektedir. Ayrıca müzik öğretmeni adaylarının BDE’ye ilişkin tutumları ile öz-yeterlik algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Adayı, Bilgisayar Destekli Eğitim, Tutum, Öz-Yeterlik.