NÖROBEHÇET SENDROMUNDA KLİNİK, DEMOGRAFİK VE RADYOLOJİK BULGULAR


Creative Commons License

Şimşek F.

KOCATEPE TIP DERGİSİ, vol.22, pp.6-13, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18229/kocatepetip.631344
  • Title of Journal : KOCATEPE TIP DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.6-13

Abstract

AMAÇ: Nöro-Behçet sendromu (NBS), Behçet Hastalığının (BH) santral sinir sistemi tutulumuna bağlı ortaya çıkan, mortalite ve morbiditeyi arttıran faktörlerden biridir. Çalışmamızda bölgemizde yaşayan NBS tanılı hastaların klinik, demografik ve radyolojik verilerinin incelenmesi amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak 2015-Ocak 2019 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Nöroloji kliniğinde NBS tanısı ile takip edilen ve tanı kriterlerini karşılayan 14 hastanın kayıtları retrospektif olarak tarandı. Analizler SPSS 20 istatistik programı kullanılarak yapıldı.

BULGULAR: Hastaların yaşları 18-45 yaş aralığındaydı. Yaş ortalaması 32,07+9,06 yıl, NBS başlama yaşı 29,9+6,8 yıldı. NBS tanılı hastaların % 35,7’si (n=5) kadın, % 64,3 ’ü (n=9) erkekti. Hastaların en sık başvuru sebebi % 57,1 ile baş ağrısıydı. NBS tanılı hastaların manyetik rezonans görüntülemede % 50’sinde parankimal, % 50’sinde nonparankimal tutulum vardı. Bir hastada NBS ve multipl skleroz (MS) birlikteliği, bir hastada beyin sapında difüzyon kısıtlaması olan akut enfarkt alanı vardı. Çalışmamızda NBS’de mortalite oranımız % 7,1 (n=1) idi. Hastaların % 35,7’sinde öncesinde bilinen BH tanısı olup, % 64,3’ü (n=9) NBS tanısı ile birlikte BH tanısını almıştı. HLA-B51 sonucu dört hastada pozitifti.

SONUÇ: NBS ve BH tanısını aynı anda alan hasta oranımız literatüre göre belirgin yüksek olup burada etkili olan faktörün düşük sosyokültürel düzey olduğu düşünüldü. Erken tanı ve tedavi NBS gelişme riskini azaltan önemli bir faktördür. Nadiren NBS ve MS birlikteliği görülebilir.