Pandemi Sürecinde Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Hane Halkı İlişkileri İle Yaşam Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Yılmaz T., Çamurcu Ş., Aydın Ş., Kılınç F. E.

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, pp.275-276

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275-276
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: COVID- 19 salgını tüm dünyayı psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden

oldukça etkilemiş ve toplumsal hayatta birçok farklılığı beraberinde getirmiştir. Pandemi süreciyle

kişinin evde, ailesiyle ve kendisiyle birlikte geçirdiği zamanın arttığı göz önüne alındığında hane

halkı ile ilişkilerin olumlu ya da olumsuz şekilde etkilendiği, hane halkı arasında bazen görev

dağılımı konusunda eşitsizlikler olduğu, hane içinde şiddet durumunun arttığı görülmüştür.

Bireyin hayatında yaşadığı gelişimsel krizler, ölüm, göç, hastalık gibi durumlara karşı etkili baş

edebilmesi için yaşam bağlılığı gerekmektedir. Kişinin bu süreçte amaçları, yaşama anlam

katması, yaşam doyumu ve yaşam memnuniyeti bireyin yaşam bağlılığını olumlu yönde etkilediği

görülmüştür. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde hane halkı

ilişkileri ile yaşam bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkinin çeşitli değişkenler

açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın katılımcıları Türkiye’deki devlet üniversitelerinin çocuk

gelişimi bölümünde lisans programına devam eden öğrencilerdir. Araştırmada, araştırmacılar

tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Covid- 19 Hanehalkı Çevre Ölçeği” ile “Yaşam

Bağlılığı Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular:

Sonuç ve Öneriler: Veriler, 21 devlet üniversitesinde çocuk gelişimi bölümünün lisans

programına devam eden öğrencilerden toplanacak olup halen toplanma aşamasındadır. Veri

analiz sonuçları bildiride sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid- 19, hane halkı, yaşam bağlılığı