Pott Hastalığı Olgu Sunumu


Creative Commons License

İnan Sarıkaya R. , Parlak E. , Parlak M. , Alay H. , Kesmez Can F.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.165

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 9
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.165

Abstract

Giriş: Ekstrapulmoner tüberküloz; ülkemizde tüberküloz hastalarının yaklaşık %30’unda görülür. Pott hastalığı olarak isimlendirilen vertebra tüberkülozu; gelişmiş ülkelerdeki kemik ve eklem tüberkülozunun en yaygın şeklidir. Pott hastalığı bel ağrısının nadir sebeplerinden olmasına rağmen hastalığın başlangıcının sinsi seyretmesi, radyolojik bulguların yavaş gelişmesi ve özgün semptomların olmaması tanıda gecikmelere neden olmaktadır. Yeterli tedavi edilmezse ciddi sakatlıklara yol açabilen bir hastalıktır. Vertebra tüberkülozu olan hastanın kliniğini, laboratuvar bulgularını, tedavi ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Olgu: Yirmi dört yaşında erkek hasta üç aydır olan sırt-bel ağrısı, gece terlemesi, yirmi kilo kaybı yakınmasıyla beyin cerrahisi polikliniğine başvurmuştu. Torakal lomber manyetik rezonans görüntülemesinde T11- T12 vertebra korpuslarında paravertebral mesafelere ulaşan multiloküle görünümde kontrastlanma gösteren kalın cidarlı loküle sıvı izlenmesi üzerine spondilodiskit? apse? ön tanılarıyla nöroşirürji kliniğine kabul edildi. Fizik muayenede genel durum orta, oryante koopere imiş. Alt ekstremitede motor-duyu kayıp yokmuş. Laboratuvar testlerinde yatış sırasında beyaz küre sayısı 15.100/ul (nötrofil %74, lenfosit %15, monosit %7), hemoglobin 12,8 g/dl, platelet 515.000/ul, kreatinin 0,6 mg/dl, CRP 129 mg/l (sınır 5 mg/l), sedimentasyon: 49 mm/h, AST 33 U/l, ALT 80 U/l saptanmıştı. Beyin cerrahisi tarafından anterior korpektomi, apse boşaltımı operasyonu uygulanan hastaya seftriakson ve metronidazol antibiyoterapisi başlandı. Hasta enfeksiyon hastalıkları kliniğimize devralındı. Hastanın brusella aglütinasyon testleri, ELISA IgM, IgG negatif raporlandı. Hastanın yapılan PPD sonucu negatifti. Quantiferon sonucu pozitif idi. Kontrol görüntülemede apse boyutları gerilemeyen hastaya girişimsel radyoloji tarafından apse drene edilip, drenaj kateteri yerleştirildi. Drenajlar sırasında alınan apse kültüründe üreme olmadı. Aside dirençli basil görülmedi. Sitopatoloji sonucu; histiyositler, nötrofiller, lenfositler görüldü. İltihabi nekrotik materyal tüberküloz ile uyumlu bulundu. Hastaya vertebra tüberkülozu tanısıyla dörtlü antitüberküloz tedavisi başlandı. Apse örneğinden gönderilen mikobakteri kültüründe Mycobacterium tuberculosis üredi. Kontrol görüntülemede apse boyutlarında regresyon gözlenen hasta poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Sonuç: Son yıllarda ekstrapulmoner tüberküloz olguları artmaktadır. Çok değişik organ tutulumları yanında kemik eklem tüberkülozları unutulmamalıdır. Tüberküloz tanı tedavide gecikme ve komplikasyonlar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Hastalara cerrahi planlanmadan önce özellikle endemik bölgelerde tüberküloz ön tanılar arasında düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler: Ekstrapulmoner tüberküloz, Pott hastalığı, quantiferon