Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeyi ile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


Çamurcu Ş., Yılmaz T., Aydın Ş., Kılınç F. E.

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, pp.281-282

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.281-282
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Belirsizliğe tahammülsüzlük; kişinin bilişsel, duygusal ve davranışsal

olarak belirsiz durumları algılaması, yorumlaması ve bu durumlara verdiği tepkileri etkileyen

bilişsel yanlılık halidir. Yaşam kalitesi ise kişinin amaçları, beklentileri ve yaşam koşulları

açısından onu çevreleyen kültür ve değer sistemleri bağlamında bireyin yaşamındaki durumuyla

ilgili algılamalarının toplamıdır. Son dönemlerde ülkemizde yaşanmakta olan pandemi sürecinde

kaygı, korku ve belirsizlik çok yönlü etkileşim halinde hayatlarımıza etki etmektedir. Yaşanan bu

belirsizliklere karşı duygusal, bilişsel ve davranışsal olarak negatif reaksiyon gösterme yatkınlığı

kişide tahammülsüzlük olarak kendini göstermektedir. Kişinin yaşam koşullarında meydana gelen

belirsizlik halleri de kişinin yaşam kalitesini etkileyen etmenlerden birisi olarak karşımıza

çıkmaktadır. Bu araştırmada Çocuk Gelişimi Bölümü lisans öğrencilerinin belirsizliğe

tahammülsüzlük düzeyi ile yaşam kalitesi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de 21 devlet üniversitesinin

çocuk gelişimi bölümünde lisans programına devam eden öğrencilerden çalışmaya katılmayı kabul

edenler oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacıların hazırlamış oldukları

“Kişisel Bilgi Formu”, “Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği” ve “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam

Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır.

Sonuç ve Öneriler: Araştırma verileri gerekli izinler alınarak 21 devlet üniversitesinin

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanları aracılığı ile Mart 2021’de online olarak toplanmaya

başlanmıştır. Veri toplama süreci tamamlandıktan sonra araştırmanın analizler yapılarak bulgu ve

sonuçları aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Yaşam Kalitesi, Pandemi