3- 6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN GELENEKSEL ANNELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özkan H., Yılmaz T.

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.858-859

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.858-859
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Amaç: Bu araştırma, 3- 6 yaş arasında çocuğu olan annelerin geleneksel anneliklerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma verileri 20 Mayıs 2021-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak 288 anneden toplanmıştır. Veriler, kişisel Bilgi Formu ve Geleneksel Annelik Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; güvenirlik testi, yüzdelik dağılım, ortalama, varyans, t- testi ve Kruskal- Wallis analizi yapılmıştır. Bulgular: Annelerin Geleneksel Annelik Ölçeği (GAÖ) puan ortalamasının 5.57±0.86 olduğu saptanmıştır. Annelik rolünü çoğu zaman yerine getirdiğine inanan annelerin ise %81.3 olduğu belirlenmiştir. Annelerin eğitim düzeyi, çalışma durumu, ekonomik durum algısı, toplam çocuk sayısı, çocuğu bakıcıya bırakma durumu ve çocuğun evde yalnız bırakma durumu gibi bazı tanımlayıcı özelliklere göre GAÖ puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu bulunmuştur. (p<0,05). Sonuç: Araştırmaya katılan annelerin Geleneksel Annelik Ölçeği’ inden aldıkları toplam puan ortalamasına göre annelerin geleneksel annelik rollerini benimsedikleri görülmüştür. Annelerin bazı tanımlayıcı özellikleri ile (eğitim düzeyi, çalışma durumu, ekonomik durum algısı, toplam çocuk sayısı, çocuğu bakıcıya bırakma durumu ve çocuğun evde yalnız bırakma durumu gibi) geleneksel annelik puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Annelik, Geleneksel Annelik, Çocuk