Geçim ve Ekonomik Beklentilerin Karşılanmasında Soyut Kaynakların Etkisi, Ahıska Türklerinin Türkiye’de Başarı Hikâyesi


Keleş Ş., Tural Dikmen A., Dilmaç M.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.39-58, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the 21st century, millions of forcibly displaced people struggle to support themselves and their families in camps or outside with minimal humanitarian aid and contributions from host country governments and citizens. Forced migrants need material and intangible livelihoods to survive. While financial assets, goods market, labor market and other income sources constitute material resources, social capital, human capital, information and cultural resources constitute intangible resources. This study is about the relationship between social cohesion, social capital, livelihood and economic expectations of Meskhetian Turks who are forced immigrants. The sample of the study consisted of 269 Meskhetian Turks settled in Üzümlü District of Erzincan Province. The cross-sectional data of the study were collected using the random sampling method and Meskhetian Turks residing in Erzincan constituted the population of the study.The study findings showed that the Meskhetian Turks settled in Üzümlü District of Erzincan did not have any livelihood problems and their economic expectations were realized at a high rate. Again, in the study, it was determined that social cohesion and social capital were very effective factors in Meskhetian Turks' ability to meet their livelihood and economic expectations. As a result, based on the findings of the structural equation model, it was concluded that intangible resources are as important as physical resources in meeting the sustainable livelihood and economic expectations of immigrants.

21. yüzyılda milyonlarca zorla yerinden edilmiş insan, kamp alanlarında veya dışarıda kendilerini ve ailelerini asgari insani yardım ve ev sahibi ülke hükümetleri ve vatandaşlarının katkılarıyla geçindirmeye çalışmaktadır. Zorunlu göçmenler hayatta kalabilmek için maddi ve manevi geçim kaynaklarına muhtaçtır. Finansal varlıklar, mal piyasası, işgücü piyasası ve diğer gelir kaynakları maddi kaynakları oluştururken sosyal sermaye, beşerî sermaye, bilgi ve kültürel kaynaklar manevi kaynakları meydana getirmektedir. Bu çalışma, zorunlu göçmen olan Ahıska Türklerinin sosyal kaynaşma, sosyal sermaye ile geçim ve ekonomik beklentileri arasındaki ilişkiyi konu edinmiştir. Çalışmanın örneklemi Erzincan İli, Üzümlü İlçesine yerleştirilen 269 Ahıska Türkünden oluşmuştur. Çalışmanın yatay kesit verileri tesadüfi örneklem metoduyla evde edilmiş ve Erzincan’da ikamet eden Ahıska Türkleri çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışma bulguları, Erzincan’ın Üzümlü İlçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin geçim sorununun olmadığını ve ekonomik beklentilerinin yüksek oranda gerçekleştiğini göstermiştir. Yine, çalışmada Ahıska Türklerinin geçim ve ekonomik beklentilerini karşılayabilmelerinde sosyal kaynaşma ve sosyal sermayelerinin oldukça etkili faktörler olduğu belirlenmiştir. Neticede, yapısal eşitlik modeli bulgularına dayanılarak göçmenlerin sürdürülebilir geçimi ve ekonomik beklentilerinin karşılanmasında fiziki kaynaklar kadar soyut kaynakların da önemli olduğuna varılmıştır.